University of Oulu

Infrarakennusurakan aloitusvaiheen tehostaminen

Saved in:
Author: Paksuniemi, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 113
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202007232743
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Paksuniemi, 2020
Publish Date: 2020-08-03
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rossi, Pekka
Tuomela, Anne
Reviewer: Haapasalo, Harri
Rossi, Pekka
Tuomela, Anne
Description:

Tiivistelmä

Infrarakentamisen pääurakointi on perinteikäs ja kilpailtu toimiala. Tuottavuuden nostaminen sujuvien toimintamallien kautta on elinehto urakointia harjoittaville yrityksille. Tämän työn tavoitteena oli löytää keinoja erityisesti urakan aloitusvaiheen tehostamiseen. Tutkimusta varten suoritettiin aluksi kirjallisuuskatsaus, jossa etsittiin onnistuneen infrarakennusurakan perusedellytyksiä. Perusedellytyksiä tunnistettiin yhteensä seitsemän, eli yhteistoiminnallisuus ja kommunikaatio, kustannusten hallinta, laadun hallinta, turvallisuus, ajallinen hallinta, resurssit ja hankinta sekä ympäristövastuullisuus. Empiriavaiheessa tutkittiin näiden perusedellytysten toteutumista urakan aloitusvaiheessa ja kohdeyrityksen toiminnassa. Tutkimusmetodeina käytettiin asiakirjakatsausta sekä haastattelututkimusta kohdeyrityksen tuotantojohdolle. Tutkimuksen tuloksena esitettiin kehitysehdotuksia kohdeyrityksen urakointitoimintaan. Tutkimuksen loppuvaiheessa toteutettiin näistä kaksi, eli aloitusvaiheen muistilista sekä mittausohje koneenkuljettajille. Toteutettujen kehitystoimenpiteiden vaikutukset arvioitiin validoinnin perusteella myönteisiksi. Validointi toteutettiin case-kohteessa, joka oli kohdeyrityksen urakoima katusaneerauskohde. Kohdeyritykselle laadittiin lopuksi myös uusi toimintamallikaavio urakan aloitusvaiheeseen. Tutkimuksen perusteella tärkeimpiä tekijöitä aloitusvaiheen tehostamiseen ovat tuotantojohdon selkeä ja laaja vastuuttaminen, osapuolten aikainen osallistaminen sekä toimintamallin selkeys. Työn tuloksia hyödynnetään jatkossa kohdeyrityksen toiminnan kehittämisessä ja ne ovat yleistettävissä myös moneen muuhun tarkoitukseen.

Optimizing of infraconstruction project’s starting phase

Abstract

The main contracting of infra projects is a traditional and highly competed field. Productivity increase through smooth operational models is vital for construction companies. The aim of this thesis was to find the ways to optimize especially the starting phase of the project. In the thesis, a literature review was conducted, where the basic requirements for the successful infra construction project were mapped. Overall, seven basic requirements were identified: integration and communication, cost management, quality management, safety, schedule management, resources and purchase and also environmental responsibility. Actualizing of these basic requirements in starting phase of the project and in client company’s procedures were studied in thesis’ empirical phase. As a research method, document review and study interview for the company’s production management, were used. As a result of a survey, development proposals for the company’s contracting procedures were presented. In the end-phase of the study, two of these development proposals were implemented; the checklist for starting phase and measuring guide for the excavator operators. The effects of these implemented development proceedings were evaluated to be positive. Validation was actualized in the case-site, which was a street renovation project constructed by client company. Finally, the new operational model diagram for the starting phase of the project was formed to the company. According to this survey, the main factors for optimizing the starting phase are clear and comprehensive share of responsibilities among production management, early stakeholder involvement and clarity of operational model. The results of this thesis are utilized in developing client company’s operation and it’s also possible to generalize them in many other purposes.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Paksuniemi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.