University of Oulu

Työhyvinvointi ja työuupumus opettajan työssä

Saved in:
Author: Huovinen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008062773
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Huovinen, 2020
Publish Date: 2020-08-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintyö käsittelee opettajien työuupumusta aiheuttavia ja työssä jaksamista edesauttavia tekijöitä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin. Opettajan työhyvinvointia on tutkittu laajalti jo aiemmin, mutta jatkuvan koulun muutosprosessin ja vaatimusten keskellä syntyy uusia tilanteita, joihin opettajan tulee pystyä mukautumaan. Tämän tutkielman kohteena ovat ensisijaisesti suomalaiset eri alojen opettajat, mutta myös ulkomaisen tutkimuksen näkökulma on huomioitu. Työn epäkohdat ja voimavarat esitetään pääasiallisesti opettajien henkilökohtaisesta näkökulmasta.

Aineistonkeruu keskittyy lähes yksinomaan suomalaisia opettajia ja kouluja käsittelevään kirjallisuuteen, koska kotimainen koululaitos on globaalilla mittapuulla ainutlaatuinen. Aineisto on rajattu tutkimuksen kannalta keskeisimpien käsitteiden ympärille. Tutkimuskysymykset ovat:

1. Mitkä tekijät heikentävät opettajan hyvinvointia? 2. Mitkä tekijät ylläpitävät tai edesauttavat opettajan työssä jaksamista?

Käsitteiden määrittelyn ja metodologisen osion jälkeen käsittelyssä ovat aiemmat tutkimukset opettajien työhyvinvoinnista. Tähän työhön valitut tutkimukset on toteutettu kysely- ja haastattelututkimuksina. Ne sisältävät luokanopettajien, aineenopettajien sekä ammatillisen koulutuksen opettajien kokemuksia. Tutkielman tulosten perusteella ylimitoitetut odotukset työtä kohtaan, epätasa-arvo, heikosti toteutetut organisaatiomuutokset sekä työyhteisön sisäiset ristiriidat ovat keskeisimmät työuupumusta ja heikkoa hyvinvointia ennustavat tekijät. Vastaavasti hyvä johtaminen, kollegoiden vertaistuki, toimiva ryhmädynamiikka sekä avoin palaute- ja keskustelukulttuuri ovat hyvinvoivan työntekijän ja työyhteisön kulmakiviä. Jatkotutkimuksen kannalta aiheita on runsaasti. Uusia tutkimuskohteita syntyy jatkuvasti, koska koulumaailma ja opettajan työnkuva kehittyy yhteiskunnan mukana. Työuupumuksen ehkäisemisen kannalta jatkotutkimuskohteiksi kannattaa valita ongelmallisia työyhteisöjä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Huovinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.