University of Oulu

Päiväkodin johtajien käsityksiä toimivasta työyhteisöstä varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Käenmäki, Juulia1; Matero, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008202824
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Käenmäki; K. Matero, 2020
Publish Date: 2020-08-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Keränen, Virve
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää päiväkodin johtajien käsityksiä toimivasta työyhteisöstä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu päiväkodista toimivana työyhteisönä sekä päiväkodin johtamisesta. Tutkimuksen keskeisimmät näkökulmat ovat työyhteisön toimivuuteen liittyvien tekijöiden tarkastelu sekä miten päiväkodin johtajien mukaan työyhteisön toimivuutta voidaan edistää.

Pro gradu -tutkielmamme on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman rahoittamaa Verme²- eli vertaismentorointihanketta. Aineistomme koostuu kahdesta eri vertaismentoroinnin ryhmäkeskustelukerrasta, joihin osallistui yksitoista päiväkodin johtajaa ja kaksi mentoria. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka toteutimme parityönä. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana on fenomenografia ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tutkimustulosten perusteella päiväkodin johtajan toiminta on avainasemassa työyhteisön toimivuuteen ja toimivuuden edistämiseen. Tutkimustuloksemme jakautuvat kolmeen pääluokkaan, joita ovat selkeät töiden järjestelyt, työntekoa tukeva johtaminen sekä oman johtajuuden tukeminen. Tulokset osoittavat, että työyhteisön jäsenten tulee olla tietoisia niin omista kuin toistenkin työtehtävistä ja omat vastuutehtävät tulee tehdä näkyväksi muille. Päiväkodin johtajan rooli työyhteisöä tukevana johtajana korostuu tutkimustulostemme mukaan työyhteisön tuntemisena sekä ammattiroolien välisen eriarvoisuuden minimoimisena. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että työyhteisön toimivuuden kannalta johtajan täytyy sekä kehittää että tukea omaa johtajuuttaan. Näitä tukemisen muotoja ovat vastuun ja työtehtävien jakaminen, vertaisuus ja tarkemmin varajohtaja vertaisena.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juulia Käenmäki; Katariina Matero, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.