University of Oulu

IB World Schools : genuinely promoting multilingual education?

Saved in:
Author: Juusola, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008202833
Language: English
Published: Oulu : H. Juusola, 2020
Publish Date: 2020-08-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Culturally and linguistically diverse student bodies are the norm in International Baccalaureate (IB) World Schools. The IB programmes place great emphasis on the development of international mindedness, which is understood to include multilingualism and language learning of mother tongue, host country language and other languages. Language, particularly the development of mother tongue, has great influence on identity and academic achievement. Moreover, it connects to the ethical matter of providing equal access to educational opportunities. As language closely ties to issues of rights, culture and power, language learning is a central concern in diverse educational settings that seek to enhance intercultural and multilingual competencies.

This literature review aims to establish a comprehensive overview of language learning in IB World Schools. The research questions are concerned with the policies and principles that guide the language education of IB World Schools and the potential benefits and challenges that different practical implementations of language learning entail for the diverse student body. Of particular interest is the dominance of English as the international language and language of instruction that is widely discussed in prior research conducted in the IB context.

Based on the literature review, there is an evident dissonance between rhetoric and reality of language learning in IB World Schools. The IB policy framework demonstrates strong ideological commitment to multilingualism, but many practical implementations in fact place English language learners and speakers of other languages in a marginalized position. It is suggested that to meet the IB standards of language learning, reflective practices and critical language awareness are needed in schools implementing the programmes. To promote multilingualism of all students equally, it is essential to evaluate whether the school’s ethos, principles and practical implementations of language learning are truly linguistically and culturally inclusive.

IB koulut : aidosti edistämässä monikielistä opetusta?

Tiivistelmä

International Baccalaureate (IB) -kouluissa kulttuurillisesti ja kielellisesti moninainen oppilasjoukko on enemmän sääntö kuin poikkeus. IB-ohjelmissa painottuu international mindedness -näkökulma, joka käsittää monikielisyyden sekä äidinkielen, kohdemaan kielen ja muiden kielien oppimisen. Kieli, etenkin äidinkielen kehitys, vaikuttaa vahvasti identiteettiin ja koulumenestykseen ja on sidoksissa tasapuolisiin opetuksellisiin mahdollisuuksiin. Koska kieli liittyy olennaisesti oikeuksiin, kulttuuriin ja vaikutusvaltaan, kielen oppiminen on olennaisimpia tekijöitä monimuotoisessa koulutuksellisessa kontekstissa, jossa interkulttuuriset ja monkielelliset kompetenssit ovat keskiössä.

Tämä kirjallisuuskatsaus pyrkii kattavaan yleiskatsaukseen kielen oppimisesta IB-kouluissa. Tutkimuskysymykset liittyvät kielen opetusta ohjaaviin linjauksiin ja periaatteisiin sekä kielenopetuksen erilaisista käytännön järjestelyistä mahdollisesti aiheutuviin hyötyihin ja haittoihin moninaisten oppilaiden näkökulmasta. Tutkielmassa korostuu erityisesti englannin kielen asema kansainvälisenä opetuskielenä, jota käsitellään laajasti IB-kontekstissa toteutetuissa tutkimuksissa.

Kirjallisuuskatsauksessa käy ilmi ristiriita linjausten ja käytännön tasolla IB-koulujen kielen opetuksessa. Vaikka IB-linjaukset osoittavat vahvaa ideologista sitoutumista monikielisyyteen, käytännön toteutukset kuitenkin asettavat englannin kielen oppijat sekä muita kieliä puhuvat heikkoon asemaan. Jotta kielen oppiminen olisi käytännössä mahdollista IB standardien asettamien tavoitteiden mukaisesti, IB-kouluissa tarvitaan reflektoivia käytänteitä ja kriittistä kielitietoisuutta. Kaikkien oppilaiden monikielisyyden edistämiseksi on välttämätöntä arvioida ja tarkastella, että koulun ilmapiiri, periaatteet ja käytännön kielen opetusjärjestelyt ovat kielellisesti ja kulttuurillisesti inkluusivisia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Juusola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.