University of Oulu

Oppilaan aggressiivisen käytöksen aiheuttamat tunteet opettajantyössä

Saved in:
Author: Antinkaapo, Saana1; Meriläinen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009052908
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Antinkaapo; H. Meriläinen, 2020
Publish Date: 2020-09-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän integroivan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kuvata opettajan kokemia tunteita hänen kohdatessaan aggressiivisesti käyttäytyvän oppilaan. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, kuinka opettajan kokemiin tunteisiin voidaan vaikuttaa.

Kandidaatintyömme tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaisia tunteita oppilaan aggressiivinen käytös herättää opettajassa? 2. Miten opettaja voi vaikuttaa omiin kielteisiin tunteisiinsa? Tutkimuskysymysten keskiössä on ajatus, että opettajien tunteita tunnistamalla ja niihin vaikuttamalla voidaan kokonaisvaltaisesti kehittää vuorovaikutusta ja tunnelatautuneiden tilanteiden rakentavaa käsittelyä koulussa.

Opettajan tunteet suhteessa aggressiivisesti käyttäytyvään lapseen ovat yksilöllisiä, ja niihin vaikuttaa myös opettajan tausta ja tunne-elämän haasteet. Suurin osa opettajan kokemista tunteista tällaisissa tilanteissa ovat negatiivisiksi miellettyjä kuten pelkoa, vihaa ja ahdistus. Aiemmista tutkimuksista nousee myös esiin, että oppilaan haastavaa käytöstä, kuten aggressiivista käytöstä, arvioi opettaja, jolloin oppilaan käytös määritellään opettajan näkemyksen kautta. Aggressiivinen käytös määritelläänkin koulukontekstissa niin, että se ei ole toivottavaa koulussa.

Perustamme tutkielmamme opettajan tunteistamme eri tunneteorioille ja tunnetyön ja tunnetaitojen käsitteille. Tunteiden määrittelyssä nousee esiin eri tunneteorioiden laajuus, eikä yhtä selkeää määrittelyä ole. Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että tunteiden kokemiseen vaikuttavat sekä ympäristö että sisäiset tekijät. Tunteiden jaottelu kielteisiin ja myönteisiin tunteisiin on ongelmallista, sillä myös kielteisiksi mielletyillä tunteilla on omat tehtävänsä ja hyötynsä. Opettajantyössä usein negatiivisia tunteita pyritään tukahduttamaan tai välttämään, mutta työmme tuo esiin näiden tunteiden hyötyjä sekä tunteiden tukahduttamisen haittapuolia.

Opettajan tunteiden tutkimuksen tavoitteena on tunnekasvatuksen ja opettajan tunnetaitojen kehittäminen. Tämän lisäksi tunteiden hyväksyminen ja niiden käsittely auttaa opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta ja opettajan toimintaa. Tutkimuksen kontekstina toimii alakoulu, mutta tutkimustulokset ovat sovellettavissa kaikissa koulupolun vaiheissa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tutkimuksella on selkeä yhteys koko kouluyhteisön toimivuuteen, sillä opettajan tunteet vaikuttavat hänen omaan toimintaansa ja jaksamiseensa, oppilaan toimintaan sekä oppilas-opettajasuhteeseen.

Abstract

The aim of this integrative literature review is to describe the emotions experienced by teachers when they encounter an aggressively behaving pupil. In addition, the thesis examines how the emotions experienced by a teacher can be influenced.

The research questions of our bachelor’s thesis are: 1. What kind of emotions does the pupil’s aggressive behavior evoke in the teacher? 2. How can a teacher influence his or her own negative feelings? At the heart of the research questions is the idea that by identifying and influencing teacher’s feelings, interactions, and constructive handling of emotionally charged situations at school can be developed.

A teacher’s emotions about an aggressively behaving child are unique and are also influenced by the teacher’s background. Most of the emotions a teacher experiences in such situations are perceived as negative such as fear, anger, and anxiety. Previous research also reveals that challenging pupil behavior, such as aggressive behavior, is assessed by the teacher, in which case pupil behavior is defined through the teacher’s perspective. In this case, aggressive behavior is defined in the school context and not being desirable in school.

We base our thesis on teacher emotions on different emotional theories and concepts of emotional work and emotional skills. The scope of different emotional theories emerges in the definition of emotions, and there is no equally clear definition. Researchers agree that emotion is affected by both the environment and internal factors. The division of emotions into negative and positive emotions is problematic, as emotions that are perceived as negative also have their own functions and benefits. Teachers often try to suppress or avoid negative emotions, but our work highlights the benefits of these emotions as well as the disadvantages of suppressing them.

The goal of teacher emotion research is to develop emotional education and teacher emotional skills. In addition to this, accepting emotions and controlling them helps the interaction between the teacher and the student and the teacher’s actions. The context of the research is primary school, but the research results are applicable at all stages of the school path from early education to adult education. The research has a clear connection to the functioning of the entire school community, as the teacher’s emotions affect his or her own behavior, pupils’ behaviour and the pupil-teacher relationship.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Antinkaapo; Heidi Meriläinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.