University of Oulu

Valmennuskurssit : investointi tulevaisuuteen vai koulutuksellisen tasa-arvon heikentäjä

Saved in:
Author: Rautasalo, Iina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009052909
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Rautasalo, 2020
Publish Date: 2020-09-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkin korkeakoulujen pääsykokeisiin valmentavia valmennuskursseja koulutuksen maksullisuuden ja inhimillisen pääoman näkökulmasta. Valmennuskurssit nähdään korkeakoulutukseen hakeutumiseen liittyvänä epätasa-arvoa lisäävänä tekijänä,sillä kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia osallistua niille. Siksi otan tarkasteluun myös valmennuskursseihin liittyvät tasa-arvokysymykset. Toteutan tutkielmani integroivana kirjallisuuskatsauksena ja pyrin aiheen kriittiseen ja monipuoliseen tarkasteluun. Tavoitteenani tutkielmassa on laajentaa tapoja tarkastella valmennuskursseja, sillä tutkimusta niistä löytyy vielä melko rajallisesti.

Koulutuksen maksullisuutta käsitellään koulutuksen kaupallisuuden, koulutuskuluttajuuden sekä koulutuksen yksityisyyden näkökulmista. Inhimillisen pääoman teorian mukaan tiedot ja taidot ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden tulotasoon. Investoimisen kouluttautumiseen uskotaan lisäävän inhimillistä pääomaa ja samalla johtavan hyvään palkkaan. Korkeakoulutuksen tasa-arvoa ja sinne hakeutumista tarkastellaan eri tasa-arvon näkökulmista, sosioekonomisesta taustasta sekä taloudellisista ja maantieteellisistä tekijöistä.

Tuloksista ilmenee, että valmennuskursseilla on yhteyksiä näkemykseen koulutuksesta investointina. Inhimillisen pääoman merkitys tulee ilmi tietojen ja taitojen hankkimisen osalta, sekä siinä, että tulevaisuuden korkeapalkkaisen ammatin uskotaan maksavan kurssin hinnan takaisin. Tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä selvisi, että hakijan sosioekonominen tausta vaikuttaa kurssille osallistumiseen, kun taas kurssin hinta on monella syynä kurssin käymättä jättämiseen. Valmennuskurssin käyminen ei takaa opiskelupaikkaa, ja siksi olisikin tärkeää panostaa hakijoiden tietoisuuden lisäämiseen ja opinto-ohjauksen merkitykseen jo koulunkäynnin aiemmissa vaiheissa. Tulevaisuudessa seurattavaksi jää siirtyykö valmennus lukiovaiheeseen ja mitä tulee tapahtumaan korkeakoulujen pääsykokeisiin valmentautumiselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iina Rautasalo, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.