University of Oulu

Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa

Saved in:
Author: Isotalo, Ida-Eveliina1; Kiikka, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009052910
Language: Finnish
Published: Oulu : I.-E. Isotalo; H. Kiikka, 2020
Publish Date: 2020-09-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia eroja esi- ja alkuopetuksen välillä on yksilöllisyyden huomioimisessa. Vertailemme esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia keskenään, tavoitteena löytää eroavaisuuksia pedagogisissa käytänteissä lapsen yksilöllisyyden huomioimisen suhteen. Tarkastelemme myös millä keinoilla opettaja voi tukea lapsen yksilöllisyyttä lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetuksen pariin.

Kandidaatintutkielmamme on kuvaileva, integroiva kirjallisuuskatsaus. Tämän tyyppinen kirjallisuuskatsaus on aineistolähtöistä ja ilmiön kokonaisvaltaista tarkastelua. Olemme hankkineet tutkielmaamme varten kotimaisia ja kansainvälisiä lähteitä, hyödyntäen eri tietokantoja. Tutkielmamme noudattaessa laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä, osa aineiston analyysi- ja tulkintaprosessista tapahtui jo aineistonhankinnan yhteydessä. Kriittinen aineistontulkinta rakentui läpi tutkielman keskustellessamme kirjallisuudesta ja niiden sisällöistä.

Tutkimuksemme myötä saimme selville opetussuunnitelmien eroavan yksilöllisyyttä käsittävässä pedagogiikassa. Tutkimuksen tulosten mukaan opettaja voi huomioida lasten yksilöllisyyttä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen aikana esimerkiksi oman pedagogisen toimintansa kautta, pienryhmäpedagogiikan avulla, opetusta eriyttämällä ja yhteistyöllä vanhempien kanssa. Tutkimuksen kautta saadut keinot tukea lasten yksilöllisyyttä ovat kirjallisuuden kautta saatuja, mutta koemme, että keinoja yksilöllisyyden tukemiseksi voi olla vielä enemmän.

Tutkimuksen luotettavuutta korostaa kahden tutkijan tekemä kriittinen katsaus tuoreeseen lähdekirjallisuuteen tutkittavasta ilmiöstä. Toivomme, että tutkimuksemme avulla pystytään vastaamaan arkipäivässä esiintyviin kysymyksiin yksilöllisyydestä. Rajallisen tutkimuksen myötä tiedostamme, että tutkimuksen tuloksia ei voida kuitenkaan suoraan yleistää. Aihetta olisi tärkeää tutkia laajemmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ida-Eveliina Isotalo; Heidi Kiikka, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.