University of Oulu

Verkkokiusaaminen ilmiönä peruskoulussa

Saved in:
Author: Aikio, Susanne1; Rantala, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009122925
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Aikio; E. Rantala, 2020
Publish Date: 2020-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on nykyään jatkuvasti esillä. Eri sivustojen ja sovellusten tarjoama anonymiteetti mahdollistaa asiattoman käyttäytymisen verkossa entistä helpommin. Tämä onkin yksi syy sille, miksi nuorten välinen kiusaaminen on siirtynyt sosiaalisen median välityksellä myös koulun ulkopuolelle oppilaiden omalle vapaa-ajalle luoden uusia ongelmia nuorten hyvinvoinnille ja identiteetin kehitykselle. Tutkielman tavoitteena on perehtyä verkkokiusaamiseen ilmiönä peruskoulussa. Tämän lisäksi käsittelemme verkkokiusaamisen aiheuttamia vaikutuksia kiusatuilla ja sitä, miten verkkokiusaamista voitaisiin ehkäistä. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuskysymyksemme ovat “Mitä on verkossa tapahtuva koulukiusaaminen?”, “Miten verkossa tapahtuva koulukiusaaminen vaikuttaa kiusattuun?” ja “Miten verkossa tapahtuvaan kiusaamiseen voidaan puuttua?”. Tutkielman alussa avaamme kiusaamiseen liittyviä termejä ja määrittelemme käyttämämme kiusaamiskäsitteen.

Verkkokiusaaminen tarkoittaa teknologisten laitteiden, kuten esimerkiksi puhelimen tai tietokoneen, väärinkäyttöä. Sen tarkoituksena on perinteisesti aiheuttaa ahdistusta ja pahaa oloa kiusatulle. Verkkokiusaamiselle on tyypillistä myös jatkuvuus ja valtasuhteiden epätasapaino. Tutkielmassamme käy ilmi, että verkkokiusaaminen on verrattain uusi ilmiö, jolla on arveltua vakavammat seuraukset. Sillä on pitkäkantoiset seuraamukset, jotka vaikuttavat vahvasti kiusatuksi tulleen henkilön minäkuvaan ja hyvinvointiin. Kiusatuksi tuleminen voi aiheuttaa esimerkiksi ahdistuneisuutta, huonoa itsetuntoa, itsetuhoisuutta ja masennusta. Verkkokiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen on haastavaa, muttei mahdotonta. Tärkeää on lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tarkkaivaisuus sekä varovaisuus internetissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanne Aikio; Eetu Rantala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.