University of Oulu

Suunnitteluprosessin virtaus ja ohjaus yhteistoiminnallisissa rakennushankkeissa

Saved in:
Author: Muukkonen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 117
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009162926
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Muukkonen, 2020
Publish Date: 2020-09-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Ronkainen, Miika
Description:

Tiivistelmä

Yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden suunnitteluprosessissa on mukana laajasti eri toimijoita: suunnittelualojen asiantuntijoita, tilaajan edustajia, käyttäjiä sekä toteuttajia. Aikaisen integroinnin ja yhteistoiminnallisuuden kautta hankkeisiin on saatu paljon hyötyjä, mutta suunnitteluprosesseissa on tunnistettu haasteita esimerkiksi negatiivisessa iteraatiossa, kommunikoinnissa sekä tilannekuvan hallinnassa. Suunnitteluprosessin alkuvaihe poikkeaa luonteeltaan toteutusvaiheesta ja toteutussuunnittelusta esimerkiksi aikataulun hallinnan osalta.

Tämän työn tavoitteena oli kehittää konstruktiivista lähestymistapaa noudattaen yhteistoiminnallisen suunnitteluprosessin malli, joka sisältää vaiheet, tärkeimmät etapit ja keskeiset suunnittelutehtävät, sekä antaa kokonaisvaltainen malli suunnitteluprosessin ohjaamiseen antaen ohjeistuksia toimintatapoihin liittyen. Prosessikuvauksen kehittämiseksi työssä suoritettiin kirjallisuuskatsaus ja empiirinen tutkimus.

Suunnitteluprosessin kehittämisen kolme pääteemaa ovat yhteistoiminnallisuus, lean: jatkuva parantaminen sekä ketterä prosessi ja virtaus. Työn tuloksena tuotettuun prosessikuvaukseen sisällytettiin tunnistetut etapit, esimerkkimoduuleja, -tehtäviä sekä toimintatapoja liittyen mainittuihin pääteemoihin sekä TVD-prosessiin ja tiedonhallintaan ja tietomallinnukseen. Tutkimuksen tulos tuo yhteistoiminnallisiin rakennushankkeisiin mallin, jota voidaan soveltaa hankkeiden suunnitteluprosessin ohjauksessa. Tulos on siirrettävissä ja sovellettavissa yhteistoiminnallisiin rakennushankkeisiin, sillä siinä ei ole tehty suuria rajauksia tai oletuksia hankkeista.

Flow and management of design in collaborative construction projects

Abstract

There are many parties involved in collaborative construction projects’ design process: design experts from different fields, client representatives, users, and contractors. Early integration and collaborative methods have brought many benefits to construction projects, but challenges in, for example negative iteration, communication and understanding the stage of the project, have been recognized in the design phase. The early design phase differs by nature from the production and detail design phases for example in terms of planning.

The goal of this Master’s Thesis was to develop a model for the collaborative design process showing the phases, the most important milestones and key design tasks and also give a comprehensive model for the management of the design process by giving instructions for the main practices by using a constructive approach. To develop the design process, a literature review and empirical research were conducted.

The three main themes of improving the design process are: collaboration, lean: continuous improvement, and agile process and flow. The constructed process model consisted the recognized milestones, examples of modules and tasks, and practices regarding the three main themes and for example the Target Value Design process. The findings of this study give a model for collaborative construction projects that can be applied in the management of design processes in projects. The findings are transferable and applicable to collaborative construction projects since no bigger restrictions or assumptions about projects were made.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Muukkonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.