University of Oulu

Stakeholder management and prioritization in a Positive Energy District project

Saved in:
Author: Lakkala, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Pages: 111
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009172936
Language: English
Published: Oulu : S. Lakkala, 2020
Publish Date: 2020-09-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Hirvonen-Kantola, Sari
Reviewer: Haapasalo, Harri
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:

Abstract

The purpose of this study is to construct a model for stakeholder management in a Positive Energy District (PED) project. PED projects are implemented in a context where stakeholders play a vital role in the accomplishment of the project objectives and impact project success with their actions. As all stakeholder claims cannot be fulfilled equally, they have to be balanced and prioritized by project management. Required actions for stakeholder prioritization in inter-organizational projects are examined in the literature review. In the empirical part of the research, a qualitative case study with a narrative approach is conducted in order to analyze the stakeholder prioritization of the case PED project. Based on the findings a model for PED stakeholder management was created, consisting of six steps:

— Optimized detailed plans and land use agreements

— Stakeholder analysis and prioritization

— Early involvement of relevant stakeholders

— Management of collaboration and communication

— Clarification of ecosystem structure and business models

— Involvement of local residents

The study expanded understanding on PED projects’ complex stakeholder network and the challenges that are faced in these types of energy ecosystem projects. The findings can be utilized in future PED projects and other inter-organizational energy projects executed in an urban environment.

Sidosryhmähallinta ja -priorisointi Positive Energy District -projektissa

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda malli Positive Energy District (PED) -projektin sidosryhmähallinnalle. PED-projektit toteutetaan kontekstissa, jossa sidosryhmien rooli projektin tavoitteiden saavuttamisessa ja projektin onnistumisessa on merkittävä. Koska kaikkien sidosryhmien intressejä ja toiveita ei voida toteuttaa tasavertaisesti, niitä on tasapainotettava ja priorisoitava projektijohdon toimesta. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esitellään vaadittavat toimet sidosryhmien priorisoinnille yhteistoiminnallisessa projektissa. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisena ja narratiivisena tapaustutkimuksena, jossa analysoitiin tutkitun PED-projektin sidosryhmien priorisointia. Tulosten pohjalta muodostettiin PED-projektin sidosryhmäjohtamisen malli, joka koostuu kuudesta vaiheesta:

— Optimoitu asemakaava ja maankäyttösopimukset

— Sidosryhmäanalyysi ja -priorisointi

— Relevanttien sidosryhmien aikainen osallistaminen

— Yhteistyön ja kommunikaation johtaminen

— Ekosysteemin rakenteen ja liiketoimintamallien selventäminen

— Paikallisten asukkaiden osallistaminen

Tämä tutkimus laajensi ymmärrystä PED-projektien sidosryhmäverkostosta ja haasteista, joita vastaavanlaisissa energiaekosysteemiprojekteissa kohdataan. Tuloksia voidaan hyödyntää tulevissa PED-projekteissa ja muissa yhteistoiminnallisissa kaupunkiympäristön energiahankkeissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Lakkala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.