University of Oulu

Tablet-laitteiden käyttö yhteismusisoinnissa peruskoulun musiikintunneilla

Saved in:
Author: Virtanen, Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009172941
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Virtanen, 2020
Publish Date: 2020-09-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen-Vitikka, Pirkko
Reviewer: Laru, Jari
Paananen-Vitikka, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma käsittelee sitä, miten tablet-laitteita käytetään yhteismusisoinnin välineenä peruskoulun musiikintunneilla. Tutkielmassa tarkastellaan, miten opettajat kokevat tablet-laitteiden käytön yhteismusisoinnissa. Lisäksi tutkin millaisia hyötyjä tai haittoja tablet-laitteiden käytöstä on yhteismusisoinnissa. Aihe on ajankohtainen, koska teknologisten laitteiden määrä on kasvanut valtavasti ja teknologiaa käytetään yhä enemmän musiikintuottamiseen ja soittamiseen.

Tutkimusaineistona oli 3 haastattelua, jotka toteutin vuoden 2020 keväällä. Haastatteluihin osallistui kolme musiikinopettajaa (N=3), joista kaksi oli miespuoleisia ja yksi oli nainen. Kaksi opettajaa työskenteli Etelä-Suomessa ja yksi Pohjois-Suomen alueella. Yksi opettajista oli alakoulun musiikkiluokan opettaja, toinen opetti yläkouluikäisiä ja kolmannella oli kokemusta yläkoulun ja lukion opetuksesta. Tutkimuksessa käytin fenomenologista analyysia, jonka avulla pyritään pääsemään käsiksi kokemuksen olemukseen tai rakenteeseen. Analyysini koostuu neljästä vaiheesta, joiden avulla opettajien kokemukset muokataan narratiivisen kertomuksen muotoon. Fenomenologinen analyysi käsittää yleensä myös viidennen vaiheen, jossa yksilökohtaisista merkitysverkostoista siirrytään yleiseen merkitysverkostoon. Tämä ei ollut aineistoni kanssa mahdollista, sillä opettajien kokemukset erosivat toisistaan ratkaisevasti. Esitän opettajien yksilökohtaiset merkitysverkostot eli kertomukset tutkimuksen tuloksina ja vertailen niitä omassa luvussa.

Tutkimustulosten perusteella tablet-laitteet ja niille saatavilla olevat sovellukset koetaan hyödyllisinä ja monipuolisina välineinä musiikinopetuksessa. Opettajat kokivat tablettien hyötynä muun muassa helppokäyttöisyyden: niiden avulla on helppoa päästä käsiksi soittamiseen nopeasti. Haittoina opettajat kokivat tablet-laitteiden yhdistämisen äänentoistoon sekä tablettien fyysisen olemuksen ja koon. Myös laitteiden lataaminen ja säilytys koettiin haasteina tutkimuksen tulosten perusteella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pekka Virtanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.