University of Oulu

Identification and monitoring polarization from social network perspective

Saved in:
Author: Wang, Xiaowen1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009192956
Language: English
Published: Oulu : X. Wang, 2020
Publish Date: 2020-09-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Oussalah, Mourad
Reviewer: Partala, Juha
Oussalah, Mourad
Description:

Abstract

Polarization is a new phenomenon that threatens the cohesion and social development of our society. The raise of social media is known to have contributed significantly to the emergence of this phenomenon as it can be noticed from the multiplication of far right and racist online communities as well as the ill-structured political discourse. This can be noticed from scrutinizing recent US or EU elections. Automatic identification of polarization from social media plays a key role in devising appropriate defence strategy to tackle the issue and avoid escalation.

This thesis implements several methods to identify polarization from Twitter data issued from Trump-Clinton US election campaign using metrics like Belief Polarization Index (BPI) and Sentiment Analysis. Furtherly, semantic role labelling and argument mining were applied to derive structure of arguments of polarized discourse. Especially, we constructed thirteen topics of interests that were used as potential candidates for polarized discourse. For each topic, the cosine distance of the frequency of the topic overtime between the two candidates was used to indicate the polarization (called as Belief Polarization Index). The statistics inference of sentiment scores was implemented to convey either a positive or negative polarity, which are then further examined using argument structure. All the proposed approaches provide attempts to measure the polarization between two individuals from different perspectives, which may give some hints or references for future research.

Tiivistelmä

Polarisaatio on uusi ilmiö, joka uhkaa yhteiskuntamme yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista kehitystä. Sosiaalisen median nousun tiedetään vaikuttaneen merkittävästi tämän ilmiön syntymiseen, koska se voidaan havaita äärioikeistolaisten ja rasististen verkkoyhteisöjen lisääntymisestä sekä huonosti jäsennellystä poliittisesta keskustelusta. Tämä voidaan havaita tarkastelemalla äskettäisiä Yhdysvaltojen tai EU: n vaaleja. Polarisaation automaattisella tunnistamisella sosiaalisesta mediasta on keskeinen rooli sopivan puolustusstrategian suunnittelussa ongelman ratkaisemiseksi ja eskalaation välttämiseksi.

Tässä opinnäytetyössä toteutetaan useita menetelmiä polarisaation tunnistamiseksi Yhdysvaltain Trump-Clintonin vaalikampanjan Twitter-tiedoista käyttämällä mittareita, kuten vakaumuspolarisaatio indeksi (BPI) ja mielipiteiden analyysi. Lisäksi semanttisen roolin merkintöjä ja argumenttien louhintaa sovellettiin polarisoidun diskurssin argumenttien rakenteen johtamiseen. Erityisesti rakensimme kolmetoista aihepiiriä, joita käytettiin potentiaalisina ehdokkaina polarisoituneeseen keskusteluun. Kunkin aiheen kohdalla kahden ehdokkaan aiheiden ylityötiheyden kosinietäisyyttä käytettiin osoittamaan polarisaatiota (kutsutaan nimellä Belief Polarization Index). Tunnelmapisteiden tilastollinen päättely toteutettiin joko positiivisen tai negatiivisen napaisuuden välittämiseksi, joita sitten tutkitaan edelleen argumenttirakennetta käyttäen. Kaikki ehdotetut lähestymistavat tarjoavat yrityksiä mitata kahden ihmisen välistä polarisaatiota eri näkökulmista, mikä saattaa antaa vihjeitä tai viitteitä tulevaa tutkimusta varten.

see all

Subjects:
Copyright information: © Xiaowen Wang, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.