University of Oulu

Yhteisöllinen varikkoalue ja Tukkisaari

Saved in:
Author: Nätynki, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 62.7 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009252980
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Nätynki, 2020
Publish Date: 2020-09-28
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössä tutkitaan asuin- ja kaupunkiympäristöä yhteisöllisyyden näkökulmasta. Yhteisöllisyys käsitetään työssä eri väestöryhmiä, hyvinvointia ja ympäristöä palvelevana asuin- ja kaupunkiympäristön ja sen suunnittelun lähtökohtana. Työn suunnitteluosan kohdealue sijoittuu Oulun kaupunginvarikolle, sen läheiselle rantavyöhykkeelle sekä Tukkisaareen. Alue on osa Oulussa vuonna 2025 järjestettäviä asuntomessuja.

Diplomityössä on neljä osiota. Ensimmäisenä työssä käsitellään sosiaalisesti kestävää asumista. Osiossa käydään läpi aikamme väestörakenteellisia haasteita, yhdenvertaista asumista, ikääntyneiden asumista ikääntyneiden omien tarpeiden, yhdyskuntasuunnittelun sekä politiikan viitekehyksessä, yksinäisyyttä, osattomuutta ja osallisuutta sekä yhteisöllistä asumista ja sen mahdollisuuksia. Toisessa taustoitusosiossa tarkastellaan vihertyviä kaupunkeja. Kaupunkien vihertyminen nähdään työssä ekologisesti kestävän sekä olosuhteiltaan miellyttävän elinympäristön kehittämisenä. Osiossa nostetaan esiin myös luonnon vaikutuksia psyykeeseen sekä kaupunkivihreän tasapuolinen saavutettavuus.

Suunnittelualueen historiaa ja nykytilaa tarkastellaan diplomityön kolmannessa osiossa. Suunnittelualueen kaupunki- ja väestörakenteelliset ominaisuudet sekä maisema- ja luontoarvot antavat kuvan sen nykytilasta, ja historia tuo esiin paikan identiteettiä. Osiossa tutkitaan myös kaupunginvarikon rakennusten uudelleenkäyttöä. Työn neljäs osio on suunnitteluosio, joka sitoo työssä jo tarkastellut aiheet yhteen. Siinä yhteisöllistä asuin- ja kaupunkiympäristöä tutkitaan kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

Sense of community in the depot area and Tukkisaari

Abstract

This diploma thesis examines the residential and urban environment from the perspective of community. In this work, community is understood as a starting point for residential and urban environment and its planning that serves different population groups, well-being, and the environment. The target area is located in the Oulu city depot, its nearby coastal zone and Tukkisaari. The area is part of the housing fair to be held in Oulu in 2025.

The thesis has four sections. The first part deals with socially sustainable housing. The section reviews the demographic challenges of our time, social equality in housing, housing for elderly in the framework of their own needs, community planning and politics, social inclusion and integration, loneliness and residence community and its possibilities. The second background section looks at greening cities. The greening of cities is seen in the thesis as the development of an ecologically sustainable and pleasant living environment. The section also highlights the effects of nature on the psyche and the equitable accessibility of urban green.

The history and current state of the target area are examined in the third section of the thesis. The urban and demographic characteristics of the target area, as well as the landscape and natural values, give an idea of ​​its current state, and history reveals the identity of the place. The section also examines the reuse of depot buildings. The fourth is the planning section, which binds the topics already considered in the thesis together. It examines the community living and urban environment from the perspective of urban planning.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Nätynki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.