University of Oulu

Kiikelin saunamaailman vaikutus torialueen elinvoimaan ja torialueen maankäytöllinen kehitysidea elinvoiman kasvattamiseksi

Saved in:
Author: Mämmioja, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 86 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009252987
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Mämmioja, 2020
Publish Date: 2020-09-28
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Aarnio, Petri
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö on tutkimussuunnitelma Kiikelin saunamaailman vaikutuksesta Oulun kauppatorin elinvoimaan. Tutkielmaosion päätavoitteena on kerätä laajasti pohjatietoa elinvoimasta, talvikaupunkien suunnittelusta, torien nykyisistä suhteista ja analysoida saunamaailman luomaa dynamiikkaa ja vaikutusta Oulun kauppatorin elinvoimaan.

Elinvoima on kaiken kattava kokonaisuus valtion, seudun, kunnan ja sen asukkaiden yhteisestä panoksesta, mikä ilmenee kunnan paikallisidentiteettinä ja toimintana kaupungin tai kunnan urbaanissa tilassa. Elinvoimaan voidaan vaikuttaa suunnittelun keinoin ja etenkin pohjoisen kaupungeissa suunnittelulla on suuri rooli miellyttävän ympäristön luomisessa.

Torien jääminen tyhjilleen ja ilman tapahtumia, ajaa kaupunkeja hakemaan niille uusia käyttötarkoituksia. Entiset markkina-aukiot ovat löytäneet uuden roolin tapahtumakeskuksina. Roolia pyritään korostamaan, jotta toreille saataisiin uutta käyttäytymistä ja monipuolisia palveluita. Toreja tulee kehittää arjen asiointipaikkana, mihin tarvitaan asukkaita kiinnostavia palveluita sekä virikkeitä, jotka vetävät puoleensa myös kauempaa.

Saunamaailman toteutuksella pyritään kasvattamaan kaupunkiin kohdistuvaa matkailua sekä monipuolistamaan kunnan palvelutarjontaa. Se antaa syyn pysähtyä kaupungissa, kokeilla jotain uutta ja eksoottista, kuten talvella merivedessä uintia tai savusaunaa. Konsepti kiinnostaa, koska se luo uusia aktiviteettimahdollisuuksia koleina talvipäivinä, joita meillä riittää.

Tutkimuksen lisäksi työhön sisältyy suunnitelmapainotteinen kehitysidea, joka laaditaan tutkimusosion pohjalta, keskittyen yhdyskuntasuunnitteluun ja alueen toiminnallisuuteen. Diplomityö jakautuu viiteen osaan: elinvoima, talvikaupunki, Oulun kauppatori, saunamaailma ja kehitysidea.

Työ on Oulun kaupungin tilaama ja on osa Kiikelin saunamaailmahanketta, minkä vuoksi käsittelen työtä juuri kunnan näkökulmasta.

The effect of the Kiikeli saunaworld on the vitality of the market square and an urban planning development idea to increase vitality in the area

Abstract

Thesis about the effect of the Kiikeli saunaworld on the vitality of the market square is research oriented. The main goal of the research section is to collect extensive base of information on vitality, winter city planning, current market square relations and to analyze the dynamics and vitality created on the Oulu market square by the saunaworld.

Vitality is an all-embracing entirety of the mutual contribution of the state, the region, the municipality and its inhabitants, which appears as a local identity and activity in the urban space of the city or municipality. Vitality can be effected by design and especially northern cities, designs plays a major role in creating pleasant environment.

Empty market squares without any events drives cities to seek alternative uses for them. Former market squares have found a new role as event centers. The role is emphasized in order to bring new behavior and diverse services to the areas. Market areas must be developed as a place for everyday errands, whish requires services and stimuli that are interesting to residents and people outside the city.

The implementation of the saunaworld aims to increase tourism and to diversify the municipality’s service offering. It gives a reason to stop in the city, try something new and exotic, like swimming in sea water in winter on smoke sauna. The concept is interesting because it creates new activity opportunities on the harsh winter days that we have enough of.

In addition to the research, the work includes a plan-oriented development idea, which is prepared on the basis of the research section, focusing on urban planning and the functionality of the area. The thesis is divided into five parts: vitality, winter city, Oulu market square, saunaworld and the development idea.

The work was commissioned by the City of Oulu and is part of the Kiikeli sauna world project, which is why I deal with the work from the municipality’s point of view.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Mämmioja, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.