University of Oulu

Kiintymysmallit ja opettaja-oppilassuhde kiintymyssuhdeteorian valossa

Saved in:
Author: Pirttikangas, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010023003
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pirttikangas, 2020
Publish Date: 2020-10-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on kiintymysmallit ja opettaja-oppilassuhde kiintymyssuhdeteorian valossa. Tutkielmassa käsitellään eri kiintymysmalleja ja niiden ilmenemismuotoja kouluikäisellä lapsella luokkahuonekontekstissa. Tutkielmassa tarkastellaan myös näkökulmia, joita kiintymyssuhdeteorian avulla on saatu opettaja-oppilassuhteen ja sen laadun määrittelyyn. Lisäksi selvitetään lapsen kiintymyssuhteen laadun vaikutusta opettaja-oppilassuhteen laatuun. Tutkielma on rajattu koskemaan keskilapsuutta. Tavoitteena on koota yhteen aikaisempaa kirjallisuutta ja tutkimustietoa edellä mainituista aihepiireistä narratiivisen kirjallisuuskatsauksen keinoin.

Tutkielmassa on kolme tutkimuskysymystä. Ensimmäinen tutkimuskysymys on, mitä eri kiintymysmalleilla tarkoitetaan ja miten ne ilmenevät kouluikäisellä lapsella luokkahuonekontekstissa. Toinen tutkimuskysymys on, millaisia näkökulmia kiintymyssuhdeteorian avulla on saatu opettaja-oppilassuhteen ja sen laadun määrittelyyn. Kolmas tutkimuskysymys on, miten lapsen kiintymyssuhteen laatu vaikuttaa opettaja-oppilassuhteen laatuun.

Tutkimustulosten mukaan kiintymysmalli viittaa lapsen tapaan säädellä läheisyyttä vanhempaan stressitilanteissa, kuten myös vanhemman tapaan vastata lapsen pyrkimyksiin läheisyyden säätelyssä. Tämän perusteella on eroteltu neljä eri kiintymysmallia, jotka ovat turvallinen, välttelevä, ristiriitainen ja jäsentymätön kiintymysmalli. Näiden mallien tyypilliset piirteet saattavat ilmetä lapsen käyttäytymisessä luokkahuonekontekstissa etenkin silloin, kun lapsi on stressaantunut. Kiintymyssuhdeteorian näkökulmien mukaan opettaja-oppilassuhdetta ei voida pitää kiintymyssuhteena, mutta siinä on havaittu olevan samankaltaisia kiintymyskomponentteja kuin vanhemman ja lapsen välisessä kiintymyssuhteessa. Opettaja-oppilassuhteen laatu liittyy näihin kiintymyskomponentteihin ja sitä määritellään kolmella suhdeulottuvuudella, jotka ovat läheisyys, konflikti ja riippuvuus. Tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että lapsen kiintymyssuhteen laadulla saattaa olla samansuuntaisia vaikutuksia opettaja-oppilassuhteen laatuun.

The attachment styles and teacher-student relationship in the light of attachment theory

Abstract

The topic of this bachelor’s thesis is the attachment styles and teacher-student relationship in the light of attachment theory. The thesis deals with the different attachment styles and their manifestation in a school-aged child in the classroom context. The thesis also examines the perspectives that have been obtained with the help of attachment theory to define teacher-student relationship and its quality in the primary school context. In addition, the thesis also reports the effect of the quality/type of child’s attachment on the quality of teacher-student relationship. The thesis concerns middle childhood. The aim of the thesis is to gather literature and scientific research about the above-mentioned topics by the means of narrative literature review.

The thesis has three research questions. The first research question is, how are the different attachment styles defined in the previous literature and how do they manifest in a school-aged child in a classroom context. The second research question is, what kind of perspectives have been obtained with the help of attachment theory to define teacher-student relationship and its quality. The third research question is, how does the quality of child’s attachment affect the quality of teacher-student relationship.

According to the research results, the attachment styles refer to child’s way of regulating proximity with parent in stressful situations as well as parent’s response to child’s efforts to regulate proximity. Based on this, there are four different attachment styles which have been defined as secure, avoidant, ambivalent and disorganized style. Typical features of these styles may be manifested in child’s behavior in the classroom context, especially when the child is stressed. From the perspectives of attachment theory, teacher-student relationship cannot be considered as an attachment relationship, but it has been found to have similar attachment components to parent-child attachment. The quality of teacher-student relationship is related to these attachment components and is defined by three dimensions which are closeness, conflict and dependence. Research findings also suggest that the quality of child’s attachment may have parallel effects on the quality of teacher-student relationship.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Pirttikangas, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.