University of Oulu

Tunne- ja tietoisuustaitojen merkitys yksilön hyvinvoinnille

Saved in:
Author: Kylliäinen, Milja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010033009
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kylliäinen, 2020
Publish Date: 2020-10-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Nykymaailman hektisyys vaatii yksilöltä kykyä sopeutua hetkessä nopeisiin muutoksiin. Kehityksen perässä pysyminen edellyttää jatkuvaa tasapainoilua oman hyvinvoinnin sekä ulkoisten vaatimusten välillä. Tämän tasapainon löytämisessä tunnetaitojen kehityksellä ja tietoisuustaitojen harjoittamisella on keskeinen rooli. Tunnetaitojen kehityksen tukemisen tärkeys on tunnistettu koulussa, ja näiden taitojen harjoittaminen on otettu osaksi suomalaista kouluopetusta.

Kandidaatintutkielmassani tarkastelen lähemmin tunne- ja tietoisuustaitojen vaikutuksia yksilön hyvinvointiin. Kerron aiheeseen liittyvien tutkimusten ja kirjallisuuden kautta, miten tunnetaidot ja tietoisuustaidot ovat yhteydessä toisiinsa sekä minkälaisia vaikutuksia niillä on todettu olevan yksilön hyvinvoinnille. Selvitän myös, miten koulu huomioi ja tukee tunne- ja tietoisuustaitojen välisiä yhteyksiä. Tarkastelen opetushallituksen laatimia peruskoulun opetussuunnitelman perusteita sekä opetusministeriön tekemiä linjauksia aiheesta. Lisäksi esittelen tutkielmassani myös kaksi hyvinvointiohjelmaa, jotka pyrkivät toiminnallaan tukemaan koulujen opetussuunnitelmien mukaista tunnekasvatusta. Pyrin selvittämään, millainen rooli tällaisilla ohjelmilla on suomalaisessa koulukontekstissa.

Tunnetaidot ovat tunteiden käsittelyn taitoja, joihin lukeutuvat esimerkiksi tunteiden tunnistaminen ja säätely. Nämä taidot kehittyvät luontaisesti jokaisella lapsella, mutta niiden kehityskulku on riippuvaista lapsen muusta kehityksestä. Omien tunnetaitojen kehittämistä voi jatkaa myös myöhemmällä iällä. Tietoisuustaidot tukevat tätä kehitystä tasapainottamalla ihmisen mieltä niin, että tunteiden säätely onnistuu.

Tunnetaitojen tukeminen kouluiässä on tärkeää, koska keskilapsuuden vaiheen psykososiaalisella kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia yksilön koko loppuelämään. Sosioemotionaaliset taidot paitsi ehkäisevät nuoruuden tunne-elämän ongelmia ja oppimisvaikeuksia, myös ennustavat osaltaan hyvinvointia sekä kykyä selviytyä elämän haasteista myöhemmissäkin elämänvaiheissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milja Kylliäinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.