University of Oulu

Jaettu pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen opettajan toteuttamana

Saved in:
Author: Vanninen, Päivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010063011
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Vanninen, 2020
Publish Date: 2020-10-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä jaettu pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuksen opettajan toteuttamana, miten jaettua johtajuutta varhaiskasvatuksessa tulisi toteuttaa ja millaisia kokemuksia jaetusta johtajuudesta on suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkimus suoritettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Mukaan valittiin vain ne aineistot, jotka käsittelevät jaettua johtajuutta varhaiskasvatuksen kontekstissa ja joista arvioitiin löytyvän tietoa varhaiskasvatuksen opettajan toteuttamaan jaetun johtajuuden tehtävään. Haut rajattiin koskemaan vuosina 2010–2020 julkaistuja aineistoja. Lopullinen aineisto koostui kahdeksasta tutkimusartikkelista. Tutkimukset käytiin läpi ja niistä etsittiin tutkimuskysymyksiin vastaavia käsitteitä. Metasynteesin avulla muodostettiin käsitys siitä, mitä jaettu johtajuus on varhaiskasvatuksen opettajan toteuttamana, miten jaettua johtajuutta tulisi toteuttaa ja millaisia kokemuksia jaetusta johtajuudesta on varhaiskasvatuksessa.

Tutkimusaineistosta on tunnistettavissa kolme teemaa siitä, mitä varhaiskasvatuksen opettajan toteuttama jaettu johtajuus on: varhaiskasvatuksen opettajan jaetun johtajuuden tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuslain velvoittamista tehtävistä huolehtiminen, kuten vastata pedagogiikan toteutumisesta lapsiryhmässä sekä varhaiskasvatussuunnitelmatyöstä. Toinen teema on tiimin johtaminen ja tukeminen eli opettajien odotetaan toimivan tiiminsä johtajina ja jakavan pedagogista osaamistaan tiimille. Kolmas teema on omasta osaamisesta ja ammatillisesta kehittymisestä huolehtiminen, jolla voitaneen viitata vahvan ammatti-identiteetin omaamiseen. Tulosten mukaan toteutuakseen jaettu johtajuus vaatii toimenpiteitä ja päätöksiä. Tärkeinä nähtiin etenkin päiväkodin johtajan toiminta, ihmissuhdetaidot sekä kyky luoda toimivat rakenteet jaetun johtajuuden onnistumiselle. Myös yhteisesti sovitut käytännöt ja osaaminen nähtiin tärkeinä. Lisäksi tuotiin esille henkilökunnan asenteen merkitystä. Roolien ja vastuiden tulisi olla selvät kaikille työntekijöille. Koska opettajajohtajuus voidaan nähdä jaetun johtajuuden keskeisenä ulottuvuutena, tulisi kaikilla varhaiskasvatuksen opettajilla olla selkeä ymmärrys siitä, mitä heiltä odotetaan. Tutkimusten mukaan kokemukset jaetusta johtajuudesta nähtiin positiivisessa valossa.

Johtopäätöksenä voitaneen todeta, että varhaiskasvatuksen opettajalta odotetaan pedagogista johtajuutta tiimissään ja että toteutuakseen se vaatii vahvaa ammatti-identiteettiä ja pedagogista osaamista. Varhaiskasvatuksen opettajien johtamiskoulutusta tulisi lisätä, mutta myös nykyisiä johtajia perehdyttää, jotta he osaavat opastaa henkilökuntaansa ottamaan omat roolinsa mukaiset työtehtävät haltuunsa.

Jatkotutkimushaasteena nousi kiinnostus selvittää varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä ja kokemuksia jaetusta pedagogisesta johtajuudesta. Olisi mielenkiintoista selvittää, millaisia valmiuksia varhaiskasvatuksen opettajat kokevat heillä olevan johtajuuden toteuttamiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Vanninen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.