University of Oulu

Toiminnallinen oppiminen liikunnan ja leikin keinoin

Saved in:
Author: Rajamäki, Ville-Veikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010063012
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-V. Rajamäki, 2020
Publish Date: 2020-10-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani aiheena on toiminnallinen oppiminen liikunnan ja leikin keinoin. Ensimmäiseksi tutkimuskysymyksekseni asetin, mitä toiminnallinen oppiminen on. Tämän pohjalta tutkin kirjallisuuden tarjoamia erilaisia näkökulmia oppimisesta ja toiminnallisuudesta, luoden kattavan kuvan toiminnallisen oppimisen sisältämistä perusehdoista. Toinen tutkimuskysymykseni oli, mitä hyötyjä liikunnan ja leikin kautta toteutuva toiminnallinen oppiminen tarjoaa. Tämä tutkimuskysymys keskittyi ennen kaikkea liikunnan ja leikin keinoin toteutettavien toiminnallisten opetusmenetelmien tuottamaan toiminnalliseen oppimiseen ja sen hyötyihin. Avukseni otin käsittelyyn muutaman toteutetun toiminnalliseen opetukseen liittyvän tutkimuksen kentältä.

Määrittelen tutkielmassani ensin oppimista laajasti. Käsittelen oppimisympäristön ja vuorovaikutuksen vaikutusta oppimiselle, josta siirryn oppimisen biologiseen määräytyvyyteen. Lopuksi tuon esiin konstruktivistisen ja empiristisen oppimiskäsityksen, koska niissä korostuvat oppimisen pohjalla vaikuttavat kokemukset ja toisaalta aistit ja tunteet. Nämä kaikki ovat osa oppimista toiminnan kautta, ja kolmannessa luvussa käsittelenkin toiminnallista oppimista kokemuksellisuuden ja aistillisuuden kautta, joka voi esimerkiksi tapahtua käytännössä liikunnan, leikin ja pelillisyyden keinoin. Neljännessä luvussa tuon esiin liikunnan ja leikin kautta tapahtuvan toiminnallisen oppimisen tarjoamia hyötyjä niin yleisellä kuin suoraan oppimisellekin. Neljännen luvun lopussa esittelen vielä muutamia liikunnan ja leikin kautta toteutettuja opetusmenetelmiä, jotka osoittavat toiminnallisen oppimisen hyödyt.

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni vastaukseksi sain toiminnallisen oppimisen olevan käytännössä oppimista, joka toteutuu kokemuksien, liikkeen ja aistien kautta, esimerkiksi liikunnan ja leikin keinoin. Toiminnallinen oppiminen vaatii oppilaan aktiivista osallistumista ja siksi toiminnallisuus on tehokas tapa oppia. Toiseen tutkimuskysymykseeni vastaukseksi löytyi hyötyjä niin fyysiselle, sosiaaliselle kuin psyykkisellekin hyvinvoinnille ja osaamiselle. Osa tutkielmassani todetuista hyödyistä oli suoraan nähtävissä parantuneessa koulusuoriutumisessa, oppimisessa. Esiin tuomani tutkimukset toiminnallisista opetustoteutuksista tukivat näitä teorioita entisestään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville-Veikko Rajamäki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.