University of Oulu

Understanding identity : elaborating psychological and sociological approaches to identity

Saved in:
Author: Remes, Pihla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010163038
Language: English
Published: Oulu : P. Remes, 2020
Publish Date: 2020-10-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Identity is a widely used term in everyday language as well as in the social sciences. Identity is described to be one of the most researched topics in the social sciences. The importance of identity is also visible in the Finnish National Core Curriculum (2014), which mentions the term “identity” over a hundred times. However, the social sciences do not know an unambiguous definition for the term. The field of identity research is notably divided in its metatheoretical assumptions about the nature of identity. This thesis examines the different meanings of identity in the social sciences and aims to create a comprehensive understanding of identity.

The identity research field is divided into two major approaches: psychological and sociological. This thesis is a descriptive literature review that examines the main meanings that psychology and sociology give to identity. The thesis is based on international literature and aims to present some of the main approaches to identity.

Identity as a term refers to those aspects that define who one is. It is the margin of sameness and difference. The metatheoretical differences in the field of identity research arise from the differences in the views about things that define the individual. Psychology primarily suggests that identity is a property such as individual’s mental traits, behaviour and dispositions. Sociology primarily suggests that an individual is defined by societal memberships, community or occupation memberships and roles that an individual has chosen for themselves.

Based on this literature review it is suggested that identity is a meaning-making concept that creates one alternative way of understanding the world. Identity provides one way to explain the social behaviour and psychological experiences that human beings have in this world. Identity can refer to multiple different things in different contexts and due to its popularity, it is useful to be well-informed about the various possible meanings of identity.

Identiteetin ymmärtäminen : identiteetin psykologisten ja sosiologisten lähestymistapojen tarkastelua

Tiivistelmä

Identiteetti on laajasti käytetty termi sekä jokapäiväisessä puheessa että ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Identiteettiä on kuvailtu yhdeksi tutkituimmaksi aiheeksi yllä mainituilla tieteenaloilla. Identiteetin merkittävyydestä kertoo myös se havainto, että Suomen kansallisessa opetussuunnitelmassa (2014) identiteetti mainitaan yli sata kertaa. Tiede ei kuitenkaan tunne yksiselitteistä määritelmää identiteetille. Identiteettitutkimus on huomattavan jakautunutta. Jakautumisen taustalla ovat metateoreettiset näkemyserot identiteetin olemuksesta. Tämän kirjallisuuskatsauksen aiheena on tutkia ihmis- ja yhteiskuntatieteiden eri käsityksiä identiteetistä ja pyrkiä luomaan kattava ymmärrys käsitteestä.

Identiteettitutkimus on jakautunut kahteen päälinjaan: psykologiseen ja sosiologiseen identiteettitutkimukseen. Tämä kuvaileva kirjallisuuskatsaus tarkastelee merkityksiä, joita psykologia ja sosiologia antavat identiteetille. Tutkielman lähdeaineisto koostuu aiheen kansainvälisestä kirjallisuudesta, jonka pohjalta merkittävimmät psykologiset ja sosiologiset lähestymistavat identiteettiin on esitelty.

Identiteetti terminä viittaa asioihin, jotka määrittelevät yksilöä. Identiteetti merkitsee rajaa samanlaisuuden ja erilaisuuden välillä. Identiteettitutkimusta jakavat erilaiset käsitykset siitä, mitä nämä yksilö määrittelevät tekijät ovat. Psykologinen tutkimushaara näkee yksilöä määritteleviksi tekijöiksi pääasiassa henkilökohtaiset ominaisuudet kuten persoonalliset piirteet, käytöksen tai luonteenlaadun. Sosiologinen identiteettitutkimus taas esittää yksilöä määritteleviksi tekijöiksi yhteiskunnallisen jäsenyyden kategorioita ja yhteisöllisiä tai ammatillisia jäsenyyksiä tai rooleja, joissa yksilö vaikuttaa omien valintojensa tuloksena.

Pohjautuen tähän kirjallisuuskatsaukseen voidaan ehdottaa, että identiteetti on merkityksiä luova käsite, joka voi auttaa ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Identiteetti on yksi tapa sanoittaa niitä psykologisia kokemuksia ja sosiaalista käytöstä, joita ihmiset kokevat eläessään. Identiteetillä on lukuisia eri merkityksiä eri konteksteissa. Identiteettikäsitteen suosion huomioon ottaen on hyödyllistä olla tietoinen identiteetin monimerkityksellisyydestä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pihla Remes, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.