University of Oulu

Lasten tunteiden säätelyn tuen tarpeiden tunnistaminen varhaiskasvatuksen arjen oppimistilanteissa

Saved in:
Author: Karjalainen, Lea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010173041
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Karjalainen, 2020
Publish Date: 2020-10-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenoja, Hanna
Kinnunen, Susanna
Reviewer: Kinnunen, Susanna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogiikka ja arjen oppimistilanteiden merkitys lapsen tunteiden säätelyn kehittymisen tukemisessa on korostunut viime vuosina. Sosioemotionaalisesti sopivan haastavat tilanteet mahdollistavat lapsen oppia ja onnistua omassa tunteiden säätelyn prosessissa varhaiskasvatuksen henkilöstön tuella. Tässä tutkimuksessa tutkin varhaiskasvatuksen henkilöstön käsityksiä lasten tunteiden säätelyn tuen tarpeen tunnistamisesta ja tuen tarpeen taustalla olevien haasteiden havaitsemisesta. Tutkimuskysymyksinä on, miten henkilöstö kiinnittää huomiota lapsen viesteihin tunteiden säätelyn tuen tarpeista sekä millaisia haasteita henkilöstö tunnistaa lapsen tunteiden säätelyn tuen tarpeiden takana olevan. Molempiin tutkimuskysymyksiin liittyy myös intervention vaikutusten tutkiminen aineiston alku- ja loppumittauksen välillä.

Tämä tutkimus on tehty yhteistyössä TunTuVa-hankkeen kanssa, jossa tutkittiin 4T-toimintamallin vaikutusta varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisen ajattelun ja toimintakulttuurin kehittämiseen lapsen tunteiden säätelyn kehittymisen tukemisessa päiväkodin arjen tilanteissa. Tutkimusaineistossani henkilöstö tulkitsee hankkeen alku- ja loppumittauksen videostimuluksia päiväkotiarjen oppimistilanteista ja vastaa niiden pohjalta avoimiin kysymyksiin. Aineistoon kuuluu 15 päiväkodin työntekijää varhaiskasvatuksen kaikista ammattiryhmistä. Alku- ja loppumittauksen vertailun avulla tutkin, millaisia muutoksia henkilöstön pedagogisessa ajattelussa ja toimintakulttuurissa tapahtuu hankkeen lyhyen intervention aikana. Aineistoa on analysoitu sekä laadullisin että määrällisin menetelmin tulosten laajemman käsityksen saamiseksi.

Tutkimustulosten mukaan päiväkodin työntekijät tunnistivat enemmän yksittäisen lapsen tuen tarpeen viestejä kuin koko kontekstista nousevia viestejä. Yksittäiseen lapseen liittyviä tuen tarpeen viestejä tulkittiin tunteisiin liittyvinä ilmauksina selkeästi enemmän kuin toimintaan liittyvinä ilmauksina. Kontekstia tulkitessaan henkilöstö ilmaisi toimintaa kuvaavia viestejä selkeästi useammin kuin tunteita kuvaavia viestejä. Haasteiden tunnistaminen keskittyi kontekstiin liittyviin haasteisiin. Sekä yksittäiseen lapseen että kontekstiin liittyviä haasteita tulkittiin enemmän toimintana kuin tunnekokemuksina. Intervention vaikuttavuuden tulokset jäävät tässä tutkimuksessa niukoiksi lyhyestä interventioajasta johtuen.

Tämän tutkimuksen mukaan henkilöstö havainnoi aktiivisesti lasten toimintaa, mutta puheissa ja tulkinnoissa tunteiden säätelyn kieli jäi vähemmälle. Tämä tutkimus laittaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä pohtimaan, millaista kieltä he käyttävät havainnoidessaan lasta ja kontekstia. Havaintojen ilmaisu ja tulkinta tunteiden kautta lisäisi henkilöstön ymmärrystä lapsen käyttäytymisen ja toiminnan taustalla olevista tekijöistä ja mahdollistaisi oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen säätelyn oppimiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lea Karjalainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.