University of Oulu

Alakoulun opettajien näkökulmia luontosuhteen tukemiseen opetuksessa

Saved in:
Author: Junttila, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010173045
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Junttila, 2020
Publish Date: 2020-10-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Kivelä, Ari
Description:

Tiivistelmä

Luontosuhteella tarkoitetaan ihmisen suhdetta luontoon, sitä kuinka merkityksellisenä luonto koetaan henkilökohtaisesti ja millainen rooli luontoympäristöllä ihmisen elämässä on. Hyvän luontosuhteen omaava ihminen ymmärtää luonnon merkityksellisyyden paitsi oman hyvinvointinsa kannalta, mutta ymmärtää myös oman toimintansa vaikutukset luonnon hyvinvoinnin näkökulmista. Positiivisella luontosuhteella nähdäänkin olevan vaikutuksia luonnon arvostamiselle ja tätä myötä kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle. Lapsuudessa saadut luontokokemukset vaikuttavat merkittävästi siihen, miten luonto koetaan ja miten siihen suhtaudutaan aikuisiällä.

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavoin alakoulun luokanopettajat huomioivat oppilaiden luontosuhteen tukemisen opetuksessaan, miten opettajan oma luontosuhde vaikuttaa opettajan tapoihin tukea oppilaiden luontosuhteen kehittymistä ja koetaanko koulun sijainnilla ja lähiympäristöllä olevan vaikutusta oppilaiden luontosuhteen tukemiselle. Teoreettisena viitekehyksenä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan luontoa, luontosuhdetta ja luontosuhteen tukemista. Tutkielma on kvalitatiivinen ja tutkimusotteena toimii fenomenografinen lähestymistapa. Tutkielman aineisto on kerätty verkkokyselylomakkeella viideltätoista alakoulussa työskentelevältä luokanopettajalta.

Tutkielman tulokset osoittavat, että tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat hyödyntävät luontosuhteen tukemisessa monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä, materiaaleja sekä oppimisympäristöjä yhdistellen eri oppiaineita. Tuloksien mukaan opettajan omalla luontosuhteella on vaikutusta siihen, miten tärkeänä luontosuhteen tukeminen koetaan ja kuinka merkityksellisenä oma rooli luontosuhteen tukijana nähdään. Tämä tuo edellytyksiä sille, kuinka luontoa ja luontoympäristöä hyödynnetään opetuksessa ja millaisena esimerkkinä opettaja toimii luontosuhteen kehittymisen näkökulmasta. Lisäksi tutkielman tulokset osoittavat, että koulun lähiympäristöllä ja sijainnilla koetaan olevan vaikutusta luontosuhteen tukemiselle. Lähiympäristö koetaan kuitenkin luontosuhteen tukemisen kannalta merkityksellisenä riippumatta koulun sijainnista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Junttila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.