University of Oulu

The US as a “climate outlaw” : analysis of climate change news discourse and news values with a case study of the United States withdrawal from the Paris Climate Agreement announcement

Saved in:
Author: Saariniemi, Saana-Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010213054
Language: English
Published: Oulu : S.-R. Saariniemi, 2020
Publish Date: 2020-10-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Siromaa, Maarit
Keisanen, Tiina
Description:

Abstract

The purpose of this thesis is to analyse and provide a look into climate change related newspaper discourse. The case study provides an analysis of the reporting in The Washington Post of the United States’ withdrawal announcement from the Paris climate agreement on June 1st, 2017. The materials for the analysis consisted of articles related to the withdrawal announcement from a seven-day period. The main research method utilised is discourse analysis, and theory on news values is a crucial part of the analysis.

The main research questions are how the journalists at The Washington Post portray the US and Donald Trump and how the image of the US as a ‘climate outlaw’ is created. The study found that in the articles the US and the Trump administration is often compared and juxtaposed with other countries and portrayed as non-cooperative, and the role of a global leader is in jeopardy, according to TWP. Sources were used to express opinions that would not have been acceptable according to journalistic norms to express by the journalists themselves, and revealed undying ideologies of The Washington Post. As a newspaper with more liberal-leaning ideologies behind it, the opposing views of the withdrawal decision were given considerably more space than those that supported it.

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on analysoida ja katselmoida ilmastonmuutoksen uutisoinnin diskurssia sanomalehdissä. Tapaustutkimus analysoi yhdysvaltalaisen sanomalehden The Washington Postin uutisointia Yhdysvaltojen ilmoituksesta vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta kesäkuussa 2017. Materiaalina analyysissa on uutisartikkeleita seitsemän päivän ajalta, jotka liittyvät ilmastosopimuksesta vetäytymiseen. Päätutkimusmetodina käytetään diskurssintutkimusta sekä uutiskriteerien teoriaa.

Tapaustutkimuksen tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat: millaisessa valossa journalistit The Washington Postissa esittävät Yhdysvallat ja Donald Trumpin, sekä kuinka kuvaa Yhdysvalloista ’ilmastolainsuojattomana’ luodaan. Tutkimuksen tuloksena on, että artikkeleissa luodaan paljon vastakkainasettelua Yhdysvaltojen ja muiden Pariisin ilmastosopimuksessa mukana olevien maiden välillä. Yhdysvallat esitetään vastahakoisena yhteistyöhön ilmastonmuutosasioissa. Lisäksi ilmastonmuutospolitiikan esitetään olevan globaalisti niin tärkeässä roolissa, että Yhdysvaltojen rooli johtavana valtiona globaalissa politiikassa esitetään olevan uhattuna yhteistyöhaluttomuuden vuoksi.

The Washington Postin perimmäisiä ideologioita voidaan tarkastella käytettyjen lähteiden kautta, sillä lainaukset antavat journalisteille mahdollisuuden tuoda esille näkökulmia ja mielipiteitä, jotka eivät olisi muuten journalististen normien mukaisia. The Washington Post on enemmän liberaalipuolueen puolella kuin republikaanipuolueen Yhdysvaltojen politiikassa. Ilmastosopimuksesta vetäytymistä vastustavien äänet pääsevät esille useammin, kun taas vetäytymiselle myötämieliset mielipiteet eivät saa yhtä paljon tilaa artikkeleissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana-Riikka Saariniemi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.