University of Oulu

Oppilaan temperamentti opettajan kokemana : ”Tehtävät saattaa jäädä sen takia, ettei vaan saa niitä tehtyä.”

Saved in:
Author: Kangas, Hannamari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010233059
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kangas, 2020
Publish Date: 2020-10-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Koivu, Katri
Description:

Tiivistelmä

Kouluympäristössä oppilaalle ominaisia oppimistyylejä ja työskentelytapoja voidaan selittää temperamentin osa-alueen, tehtäväorientaation avulla. Tehtäväorientaatio koostuu aktiivisuuden, sinnikkyyden sekä häirittävyyden temperamenttipiirteistä ja kertoo oppilaan taipumuksista liikkua paikasta toiseen, pitkäjänteisyydestä tehtävien tekemisessä ja häiriöherkkyydestä ärsykkeille. Aikaisempien tutkimusten mukaan matalan tehtäväorientaation on osoitettu olevan yhteydessä oppilaan huonompaan koulumenestykseen.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, millaisin tavoin opettaja näkee matalasti tehtäväorientoituneiden oppilaiden toimivan ja käyttäytyvän koulussa. Tutkielman tavoitteena on lisätä opettajien tietoisuutta temperamentista ja taitoja tunnistaa luokassaan etenkin matalasti tehtäväorientoituneet oppilaat, jotka temperamenttipiirteidensä puolesta ovat mahdollisesti heikommassa asemassa ja vaarassa tulla taidoiltaan aliarvioiduiksi koulussa.

Tutkimus on toteutettu strukturoituna ja teorialähtöisenä tapaustutkimuksena eräässä Pohjois-Pohjanmaan koululuokassa, jossa on hyödynnetty oppilaan temperamentin huomioivaa väriryhmäpedagogiikkaa. Kaksiosainen tutkimusaineisto koostuu luokan oppilaiden (n=33) täyttämistä kyselylomakkeista, jotka määrittivät oppilaiden tehtäväorientaatiota sekä luokan opettajan haastattelusta, joka käsitteli erityisesti kyselylomakkeen perusteella matalasti tehtäväorientoituneiksi osoittautuneiden oppilaiden toimintaa ja käytöstä. Tutkimusaineistot on analysoitu teorialähtöisesti ja haastattelun analyysissä on hyödynnetty sisällönanalyysiä.

Tutkimustulokset osoittivat matalan tehtäväorientaation ilmenevän oppilaiden toiminnassa ja käytöksessä moniulotteisesti. Temperamenttipiirteisiin liittyvien taipumusten erottelu osoittautui tutkimuksessa haasteelliseksi: oppilaiden aktiivisuus, sinnikkyys ja häirittävyys limittyivät osittain yhteen, jonka seurauksena aineiston analyysissä vaadittiin konteksti- ja tilannesidonnaista tarkastelua. Selkeimmin matala tehtäväorientaatio ilmeni oppilaiden tavoissa suunnata huomionsa tehtäviin ja opetukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannamari Kangas, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.