University of Oulu

Kaupallisten palveluiden koettu saavutettavuus Siltamäen lähiössä

Saved in:
Author: Hagfonn, Irma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011133111
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Hagfonn, 2020
Publish Date: 2020-11-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Prokkola, Eeva-Kaisa
Jakola, Fredriika
Description:

Tiivistelmä

Se, miten saavutettavuus koetaan vaikuttaa suuresti arkeen ja sen sujuvuuteen. Kaupallisilla palveluilla ja taloudellisella vaihdannalla on aina ollut tärkeä rooli kaupunkien synnyssä ja kehityksessä. Kaupan sijainti yhdyskuntarakenteessa vaikuttaa erilaisten liikkumismuotojen käytön mahdollisuuksiin ja siten asukkaiden toimintamahdollisuuksiin omassa arjessaan. Muutokset fyysisessä yhdyskuntarakenteessa tapahtuvat melko hitaasti, mutta saavutettavuuden toiminnalliset muutokset ovat nopeita ja yhä tärkeämmässä osassa yksilöllistyvässä yhteiskunnassa. Kestävien liikkumisratkaisujen edellytyksenä on hyvän saavutettavuuden toteutuminen samanaikaisesti kestävyyden tavoitteiden kanssa. Tällöin on tärkeää tutkia kokemusta. Lähiöiden keskuksina toimivat ostoskeskukset voisivat toteuttaa sekä kestävyyden että saavutettavuuden tavoitteita. Ostoskeskusten kehittämiseen liittyy kuitenkin monenlaisia haasteita, kuten niiden uudistustarpeet sekä yhdyskuntarakenteessa yleistyneet autoiluun tukeutuvat isot kaupan keskittymät. Kaupan rakenteen muuttuessa saavutettavuudenkin merkitykset näyttävät muuttuneen.

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella saavutettavuuden käsitettä kokemuksellisena kaupallisia palveluita hankittaessa. Tutkimusalueena työssä on Helsingin Siltamäen lähiö. Kiinnostuksen kohteena on arjen toimintaverkostot ja niiden muotoutuminen. Aineiston muodostaa 10 Siltamäen asukkaan kanssa tehtyä teemahaastattelua. Aineiston analyysissa on käytetty teoriasidonnaista sisällönanalyysia ja fenomenologista tutkimusmenetelmää. Analyysin teoreettisten kytkentöjen lähtökohtana on verkostokaupungin käsite, jota olen lähestynyt Gabriel Dupuyn (1991, 2008) verkostonäkemystä soveltamalla.

Tulokset osoittavat saavutettavuuden merkitysten syntyvän asukkaiden moninaisten usein tilannekohtaisten tarpeiden ja mieltymysten kautta. Monipuolinen palvelurakenne koetaan usein ihanteellisena ja sitä myös hyödynnetään arjessa, jolloin sekä lähipalvelut että isommat kaupan keskittymät koetaan merkityksellisinä saavutettavuudelle. Asukkaiden toimintaverkostoissa etäisyydet kotoa kaupallisiin palveluihin eivät muodostu kovin pitkiksi, mutta kaupan verkostot näyttäytyvät melko irrallisina Siltamäen asukkaiden muista arjen toiminnoista. Auto tarjoaa tähän usein ihanteelliset mahdollisuudet ja koetaan tarpeellisena, mutta toiminnan monipuolisuus näkyy myös yksilökohtaisissa liikkumisvalinnoissa ja erilaisille liikkumismuodoille annetuissa tilannekohtaisissa merkityksissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Irma Hagfonn, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.