University of Oulu

”Kauheasti kaipasin semmoista yhdessä tekemistä.” : opettajien kokemuksia pienestä kyläkoulusta suureen alakouluun siirtymisestä

Saved in:
Author: Kinnunen, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011183124
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kinnunen, 2020
Publish Date: 2020-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Alamikkelä, Kaisu
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman aiheena on pienestä kyläkoulusta suureen alakouluun siirtyneiden opettajien kokemukset. Suomen kouluverkko on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana, ja yhä useampi opettaja työskentelee suuressa alakoulussa kyläkoulun sijaan. Pieni kyläkoulu ja suuri alakoulu eroavat kouluympäristöinä toisistaan huomattavasti. Työympäristöllä ja työolosuhteilla on suuri merkitys opettajien viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille, ja tutkimus tuokin tärkeää tietoa siitä, kuinka opettajat kokevat erilaiset kouluympäristöt. Lisäksi työn tulokset antavat ajatuksia siitä, mistä tekijöistä hyvä kouluympäristö koulun koosta riippumatta muodostuu sekä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat uuteen kouluympäristöön sopeutumiseen.

Tämän laadullisen tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu käsitteistä muutos, kyläkoulu oppimis- ja opetusympäristönä sekä kyläkoulujen lakkautukset, joita käsitellään aiemman tutkimustiedon ja teorian avulla. Tutkimuksen metodologiana toimii sen kokemuksellisen luonteen vuoksi fenomenologia. Aineisto koostuu viiden ennen kyläkoulussa opettaneen, nykyään suuressa koulussa työskentelevän opettajan teemahaastatteluista. Aineiston analyysissa on hyödynnetty fenomenologista analyysimallia.

Vaikka kyläkouluopetus oli lähes kaikille opettajille merkityksellistä aikaa ja etenkin kyläkoulun perheenomainen yhteisöllisyys sai paljon kiitosta opettajilta, oli kyläkouluopettajan työssä niin paljon haasteita suurempaan kouluun verrattuna, ettei kyläkouluun juurikaan haluttaisi palata. Merkittävimpiä haasteita kyläkoulussa olivat yhdysluokkaopetus, vertaistuen ja yhteistyön puute sekä painava vastuu myös opetuksen ulkopuolisista asioista. Kyläkoulun lakkautukseen opettajat suhtautuivat mahdollisesta haikeudesta huolimatta rationaalisesti, eikä lakkautusta ja uuteen kouluun siirtymistä vastusteltu. Sopeutumisessa opettajia on auttanut esimerkiksi positiivinen asennoituminen, hyvin tehty pohjatyö sekä muutoksen tuomat odotetut hyödyt, kuten yhdysluokkaopetuksen vaihtuminen vuosiluokkaopetukseen ja kokemus vertaistuesta.

Opettajien vastauksista voidaan johtaa ajatus siitä, että hyvässä koulussa yhdistyvät yhteisöllisyyden kokemus, toimiva ja tiivis yhteistyö muiden opettajien ja vanhempien kanssa, riittävät tilat ja muut resurssit sekä vuosiluokkaopetus. Tärkeältä vaikuttaa myös oppilaiden riittävän laaja sosiaalinen piiri. Tätä tietoa voidaan hyödyntää kouluympäristöjen suunnittelussa ja koulun toiminnan suunnittelussa ylipäänsä. Lisäksi tutkimus tuo tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat opettajien sopeutumiseen uuteen kouluun, mikä on lakkautusprosessien ja koulunvaihdosten onnistuneisuuden ja sujuvuuden kannalta merkittävää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Kinnunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.