University of Oulu

Kerronnallinen tutkimus taiteen ja luonnon esteettisistä kokemuksista sekä taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta taidekasvattajien kertomuksissa

Saved in:
Author: Korpi, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 105
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011183125
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Korpi, 2020
Publish Date: 2020-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Pinola, Timo
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoite on selvittää, mitä asiantuntevat taidekasvatusopettajat kertovat taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta sekä tarkastella heidän esteettisiä kokemuksia luonnosta ja taiteesta, jotka ilmenevät taidekasvatusopettajien identiteetissä. Tutkimuksen tarkoitus on tuoda lisää tietoa kestävään elämäntapaan ympäristökriisin keskelle tutkimalla taideperustaisuuden merkitystä ja tarkoitusta ympäristökasvatuksessa. Opetussuunnitelman perusteissa (2014) ihminen nähdään olevan osa luontoa ja arvopohjassa korostuu kestävän elämän rakentaminen sekä ekososiaalisen sivistyksen edistäminen. Ympäristön tilaan ja ekologisesti kestävään tulevaisuuteen liittyvät pohdinnat ja toiminnot ovat osa opettajien, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tehtävää. Myös taidekasvatuksella on näille pohdinnoille ja toiminnoille merkitystä ja annettavaa. Tutkimuskysymykseksi muodostui: “Mitä taidekasvatuksen opettaja kertoo taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta ja sen paikasta omassa opettajuudessa?”

Tutkimus on kerronnallinen tutkimus, jossa haastateltiin kolmea asiantuntevaa taidekasvatusopettajaa. Aineistonkeruun muotona on avoin kertomushaastattelu. Aineistoa analysoitiin kaksijakoisesti. Narratiivisen analyysin keinoin tarkasteltiin opettajan esteettisiä kokemuksia luonnosta ja taiteesta sekä niiden ilmenemistä taidekasvatusopettajan identiteetissä. Narratiivisessa analyysissä käytettiin apuna odotusanalyysiä kertomuksen käännekohtien tunnistamiseen ja kertomukset juonennettiin kronologiseen muotoon. Narratiivien analyysin keinoin puolestaan tarkasteltiin taideperustaista ympäristökasvatusta ilmiönä taidekasvatusopettajien kertomana ja analyysissä teemoiteltiin aineistosta taideperustaista ympäristökasvatusta koskevat teemat.

Opettajien kertomuksista selviää, että erilaiset esteettiset kokemukset luonnosta ja taiteesta ilmenevät taidekasvatusopettajan identiteetissä ja täten myös vaikuttavat perustavanlaatuisesti opettajuuteen sekä pedagogiikkaan, joka näkyy taideperustaisessa ympäristökasvatuksessa. Taideperustainen ympäristökasvatus näyttäytyy myös motivoivana tekijänä taidekasvatusopettajan työlle. Opettajien kertomuksissa ilmenee taideperustaisen ympäristökasvatuksen ideologia ja osa-alueet, kuten kokemuksellisuus, yhteisöllisyys, paikkasidonnaisuus, toimijuus sekä maailmassa olemisen pohdinta. Kertomuksissa ilmenee myös haasteita taideperustaiseen ympäristökasvatukseen liittyen. Kertomuksissa ilmeni myös ilmastonäkökulma ja taideperustainen ympäristökasvatus kytkeytyy opetussuunnitelmassa ekososiaaliseen sivistykseen, joka tutkimuksen kertomukissa näyttäytyi luonnon ehdoilla toimivaan elinympäristöön viittaavana käsitteenä. Tutkimus avaa mahdollisuuksia lisätutkimukselle muille taiteenaloille sekä ympäristökasvatukseen. Taideperustainen ympäristökasvatus sekä esteettiset kokemukset luonnosta ja taiteesta tarjoavat pohdinnan ja toiminnan mahdollisuuden myös osaksi opettajankoulutusta sekä opettajien lisäkoulutusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Korpi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.