University of Oulu

Vakituisen henkilöstön näkemyksiä sijaisista päiväkodin pedagogisessa toiminnassa

Saved in:
Author: Mäki-Pollari, Reeta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011183130
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Mäki-Pollari, 2020
Publish Date: 2020-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Alanko, Anu
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Pro graduni tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia sijaisilla on päiväkodin arjen pedagogiseen toimintaan. Tutkimuksen aineisto on kerätty varhaiskasvatuksen opettajilta ja lastenhoitajilta. Teoreettinen osuus käsittelee varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, pedagogista johtajuutta sekä varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja henkilöstörakennetta. Tutkimukseni aineisto on kerätty keväällä 2019 kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssilla. Tutkimus on toteutettu sähköisellä kyselylomakkeella ja jaettu sosiaalisessa mediassa. Tutkimukseen osallistui vastaajia (N=155) eri puolilta Suomea.

Tutkimuksessani käytän grounded theory -analyysimenetelmää, joka on yksi laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Siinä tarkastellaan aineistoa aineistolähtöisesti. Analyysimenetelmä koostuu kolmesta askeleesta: avoimesta koodauksesta, aksiaalinen koodauksesta sekä valikoivasta koodauksesta. Lopulta muodostetaan teoria tulosten perusteella.

Tutkimukseni idea lähti omista kokemuksistani sijaisena olemisesta. Sijaisia ei ole paljoakaan aiemmin tutkittu, joten tutkimukseni tuo pedagogisesta näkökulmasta uutta puolta varhaiskasvatuksen kentälle. Sijaiset ovat nykyään iso osa päiväkotien toimintaa, joten tutkimukseni aihe on ajankohtainen. Tutkimuksessani tarkastelen varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogista toimintaa osana sijaisten kanssa toimimista.

Tutkimukseni osoittaa selkeän sijaistarpeen päiväkotien arjessa. Sijaiset vaikuttavat teoriani mukaan kahdella tasolla: hallinnollisella tasolla ja arjen tasolla. Sijaisia tarvitaan avuksi ja silmäpareiksi ryhmiin. Mitä tutumpi sijainen on, sitä paremmin hän todennäköisesti asettuu päiväkodin arkeen ja ryhmään. Yleensä päiväkodin johtaja hankkii sijaiset, ja ryhmä perehdyttää heidät. Tämä on pois lapsiryhmältä.

Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että päiväkotien vakituisella henkilöstöllä on vahva pedagoginen osaaminen. Sijaisjärjestelyt ovat kuitenkin monelta osin epäselvät, joten niitä olisi kehitettävä. Näin pedagoginen toiminta toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla vakituisen henkilöstön poissa ollessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reeta Mäki-Pollari, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.