University of Oulu

”Mää oisin aika kynsille lyöty, jos sitä yhteistyötä ei olisi.” : esiopettajien ja luokanopettajien kokemuksia nivelvaiheen yhteistyöstä

Saved in:
Author: Luukela, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011183131
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Luukela, 2020
Publish Date: 2020-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Eri nivelvaiheet nähdään ihmisen elämässä merkittävinä siirtyminä, joiden onnistuminen tai epäonnistuminen heijastuu tulevaisuuteen. Yksi nivelvaihe lapsen elämässä on siirtyminen esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle kouluun. Esiopettajilla ja ensimmäisen luokan opettajilla on omalta osaltaan merkittävä rooli siinä, että lapsen siirtymä esiopetuksesta kouluun olisi mahdollisimman onnistunut.

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaista yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen opettajat suunnittelevat ja toteuttavat mahdollistaakseen esioppilaiden sujuvan siirtymän kouluun. Tämän lisäksi tavoitteena on selvittää millaisena esi- ja alkuopettajat kokevat moniammatillisen yhteistyön tekemisen toistensa kanssa. Tässä tutkielmassa nivelvaiheen yhteistyöllä tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka tapahtuu esiopettajan ja ensimmäisen luokan opettajan välillä. Yhteistyötä tapahtuu pääasiassa ennen esioppilaan siirtymää ensimmäiselle luokalle eli esioppilaan esiopetusvuoden aikana.

Tutkielman teoreettiseen viitekehykseen sisältyy esi- ja alkuopetuksen, nivelvaiheen ja moniammatillisen yhteistyön käsitteet sekä teorioita niihin liittyen. Teoreettista viitekehystä tukee Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria sekä Rimm-Kaufmanin ja Piantan bioekologinen sovellutus kyseisestä teoriasta. Tutkielma on laadullinen tutkimus ja analyysimenetelmänä on käytetty Milesin ja Hubermanin näkemystä laadullisesta sisällönanalyysistä. Aineisto koostuu neljän esiopettajan ja kolmen luokanopettajan haastatteluista. Haastattelut on toteutettu kevään 2019 aikana teemahaastattelun periaatteita noudattaen.

Tutkielmaan osallistuneet opettajat kokivat yhteistyön pääasiassa onnistuneeksi ja yhteistyön nähtiin edesauttavan opettajien työtä. Yhteistyön suunnittelua tapahtui niin yhdessä kuin erikseen. Yhteistyön ansiosta esioppilaat pääsivät muun muassa tutustumaan tulevaan kouluunsa, sen toimintatapoihin ja itse koulurakennukseen. Yleisin yhteistyön tekemisen muoto, jonka opettajat nostivat esiin, olivat tiedonsiirtokeskustelut. Haasteita yhteistyön tekemiselle aiheuttivat muun muassa se, ettei yhteistyön tekemiselle ollut tarpeeksi aikaa. Tutkielma tuo esiin yhteistyön muotoja ja opettajien antamia merkityksiä moniammatilliselle yhteistyölle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Luukela, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.