University of Oulu

Paikkatietoaiheinen vuorovaikutukseen ja ryhmätyöhön kannustava oppimispeli Oulun yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla

Saved in:
Author: Haapala, Martti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011193147
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Haapala, 2020
Publish Date: 2020-11-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Virranmäki, Eerika
Reviewer: Tukiainen, Helena
Varanka, Sanna
Description:

Tiivistelmä

Teknologian kehitys on tarjonnut opettajille uusia mahdollisuuksia suunnitella opetustaan. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan osallistavaa ja toiminnallista oppimista, jotka tässä tutkielmassa ovat otettu huomioon ryhmätyöskentelyn, vuorovaikutuksen ja pelin tehtävien osalta. Digitaalisia opetuspelejä on tutkittu paljon etenkin motivointikyvyn ja flow-tilan herättämisen osalta, mutta opetuspelien mahdollistama informaaleissa tiloissa tapahtuva työskentely, sekä opetuspelien tehokkuus ryhmätyöskentelyn työkaluna, on jäänyt vähemmälle.

Kolme vuotta sitten Oulun yliopiston kasvitieteelliselle sisäpuutarhalle tehtiin digitaalinen opetuspeli osana laajempaa hanketta. Osana tätä tutkielmaa valmistui opetuspeli myös ulkopuutarhalle. Tutkielmaa varten suunnitellun opetuspelin tehtävissä korostuu kartta- ja paikkatieto. Pelaamisessa suuressa osassa on myös digitaalisten karttojen avulla suunnistaminen seuraavalle tehtäväpaikalle. Toukokuussa 2020 kuusi oppilasryhmää kävi pelaamassa digitaalista opetuspeliä kasvitieteellisellä ulkopuutarhalla. Aineisto kerättiin kahdella sähköisesti täytettävällä kyselylomakkeella, jotka kerättiin ennen pelaamista ja pelaamisen jälkeen. Kyselyiden avulla selvitettiin, miten oppilaat kokivat ryhmätyöskentelyn ja vuorovaikutuksen pelaamisen aikana, mitä oppilaat oppivat pelatessaan ja miten oppilaat kokivat ulkopuutarhan oppimisympäristönä. Tuloksia analysoitiin kvantitatiivisesti taulukoiden ja kaavioiden perusteella, sekä kvalitatiivisesti sisällönanalyysiä hyödyntäen.

Tuloksissa korostui oppilaiden myönteiset kokemukset ryhmätyöskentelystä ja vuorovaikutuksesta pelaamisen aikana. Lisäksi oppilaat kokivat ulkona liikkumisen ja työskentelyn mielekkääksi. Opetuspeli ei saanut niin selkeää suosiota tutkielman muihin tarkasteltaviin osa-alueisiin verrattuna, mutta huomattava enemmistö oppilaista koki oppineensa pelaamisen aikana. Aineisto kerättiin nopealla aikataululla keväällä 2020 Covid-19-viruksen tuomien rajoitteiden vuoksi ja rajoitteet toivat muutoksia pelaamisjärjestelyihin. Kevät oli ollut normaalia kylmempi ja kasvukausi ei ollut kunnolla alkanut, jonka vuoksi ulkopuutarhalla ei ollut juuri vihreyttä nähtävissä. Kokonaisuus huomioiden tulokset olivat myönteiset etenkin informaalien oppimisympäristöjen ja oppimisen kannalta. Opetuspelit näyttävät olevan tehokas työkalu ryhmätyöskentelyssä, mutta digitaaliset opetuspelit tarvitsevat edelleen lisää tutkimustietoa ja käytännöllisyyttä, jotta ne voivat tulevaisuudessa löytää paikkansa helposti lähestyttävänä opetus- ja oppimismenetelmänä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Martti Haapala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.