University of Oulu

Koti paikkana onnelliseen vanhuuteen : palvelukampus Kotikontu

Saved in:
Author: Uusimäki, Teea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.8 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011213178
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Uusimäki, 2020
Publish Date: 2020-11-23
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Özer-Kemppainen, Özlem
Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Kodinomaista hoiva-asumista on tutkittu ja pyritty toteuttamaan Suomessa jo pitkään. Silti useat iäkkäät kokevat palveluasumisen piiriin siirtymisen epämieluisana ja suosivat omassa kodissaan asumista kotipalveluiden turvin. Monet iäkkäistä toivovatkin voivansa viettää vanhuutensa omassa kodissaan, vaikka se olisikin mahdotonta. Iäkkäiden suhteellisen määrän merkittävä kasvu ja paljon kysyttyyn kotihoitoon liittyvän hoivapalveluiden henkilöstön ylikuormitus vaativat uusia asumisen ja hoivapalveluiden yhdistäviä ratkaisuja.

Diplomityöni tavoitteena on havainnollistaa laadukkaan suunnittelun työkaluja ja menetelmiä, joilla voidaan toteuttaa iäkkäille kodiksi koettavia asuintiloja hoivan piirissä arkkitehtuurin keinoin. Työni on jatkumo kodinomaisen arkkitehtuurin tutkimukselle, jonka tavoitteena on edesauttaa moniulotteisemmin kodiksi koetun asuinympäristön toteuttamista arkkitehtuurin saralla. Diplomityöni tutkielmaosuudessa tukeudun olemassa oleviin arkkitehtuurin ja muiden täydentävien tieteenalojen, kuten ympäristöpsykologian ja yhteiskuntatieteen tutkimuksiin.

Tutkielmassani tekemieni havaintojen mukaan hoiva-asumisen kodikkuuteen ja sitä kautta vetovoimaan voidaan vaikuttaa kiinnittämällä arkkitehtuurisuunnittelussa huomiota asukkaan aiempiin asumiskokemuksiin sekä asuntoon liittyviin tekijöihin, kuten pysyvyyteen, ympäristöön, tiloihin, materiaaleihin, tavaroihin ja ihmissuhteisiin. Havaintojeni perusteella kehittämäni tekstimuotoinen Kotikontu-palvelukampuskokonaisuus havainnollistaa löydettyjen tulosten hyödyntämisen mahdollisuutta hoiva-arkkitehtuurisuunnittelussa. Kodin kokemisen monitieteellinen tarkastelu ja havainnot erillistalotarjonnan tarpeellisuudesta hoivan piirissä täydentävät aiheen aiempaa tutkimusta.

Home as a place for happy ageing : care service campus Kotikontu

Abstract

Homely care service housing for elderly is a topic which has been studied for long in Finland. Still many elderlies find the transition to move into care service housing displeasing and prefer to live in their own home with the help of home services provided for them. Indeed, many seniors hope to be able to spend their old age in their own homes even if it is impossible. The significant increase in the relative number of elderly people in Finland and the overload faced by the care service personnel call for new solutions combining housing and care services.

The aim of my master’s thesis is to illustrate the tools and methods of high-quality design that can be used to implement living spaces for the elderly within a nursing environment by means of architecture. My work is a continuation for the research of home-like architecture that seeks to contribute to the implementation of a more multidimensional home environment in the field of architecture. The literature section of the thesis is based on the previous architectural research and other complementary disciplines such as environmental psychology and social sciences.

According to the earlier research, the domesticity and appeal of care service housing can be improved by paying closer attention to matters such apartment’s stability, environment, spaces, materials, goods, resident’s relationships and previous living experiences related to living space as part of architectural design. Based on my observations, the textual introduction of care service campus Kotikontu visualizes the opportunities to exploit the findings presented in the thesis. A multidisciplinary examination of home experience and an observation of the need for detached house provision within the care service housing complement the previous research on the topic.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teea Uusimäki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.