University of Oulu

Matemaattisten haasteiden merkitykset yksilön elämässä

Saved in:
Author: Savikuja, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011213180
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Savikuja, 2020
Publish Date: 2020-11-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kuvailevan ja integroivan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tutkia matematiikan haasteiden eli matemaattisten oppimisvaikeuksien ja matematiikka-ahdistuksen yhteyttä sekä niiden merkityksiä yksilön elämässä, erityisesti aikuisuudessa peruskoulun jälkeen. Tutkielma pohjautuu laajaan tutkimusaineistoon ja tieteellisiin kokoomateoksiin.

Tutkielman keskeiset käsitteet ovat matemaattiset oppimisvaikeudet ja matematiikka-ahdistus. Näistä kahdesta käsitteestä käytetään tässä tutkielmassa yhteisnimitystä matemaattiset haasteet. Nämä käsitteet toimivat tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ja tutkimustuloksia peilataan näihin käsitteisiin. Matemaattiset haasteet ovat yleisiä ja koskettavat monia yksilöitä. Jopa 15–20 %:lla oppilaista on jonkintasoinen matematiikan oppimisvaikeus ja 5–7 %:lla matematiikan peruslaskutoimitusten oppimisvaikeus, dyskalkulia. Lisäksi joka neljännellä aikuisella on heikot taidot matematiikassa. Matematiikka ahdistus heikentää oppimisvaikeuden tavoin matemaattista suoriutumista ja aiheuttaa matematiikan välttelyä. Monilla matemaattisen oppimisvaikeuden omaavilla on myös matematiikka-ahdistus.

Matemaattiset haasteet vaikuttavat pitkälle aikuiselämään vaikeuttaen kouluttautumista, työllistymistä, työntekoa ja hyvinvointia. Lisäksi ne vaikeuttavat monia arkielämän perustaitoja, kuten ajan ja kellon ymmärtämistä, rahan arvon käsittämistä ja omaa taloudenhoitoa. Haasteiden pitkäaikaisten merkitysten tutkiminen on tärkeää, koska tutkimustietoa on vähän ja esimerkiksi lukivaikeutta on tutkittu enemmän. Lisäksi tutkimustieto auttaa kehittämään sellaisia tukimuotoja, joilla matematiikan haasteiden merkityksiä voidaan minimoida jo peruskoulussa.

Tämän tutkielman tarkoituksena on toimia tietopakettina kaikille opettajille ja opettajaksi opiskeleville, jotka haluavat saada tietoa siitä, miten matemaattiset oppimisvaikeudet ja matematiikka-ahdistus muodostavat kokonaisuuden, joka laajasti vahingoittaa matematiikan oppimista ja matemaattista suoriutumista. Lisäksi tutkielman tarkoitus on tuoda kattavasti esille näiden haasteiden keskeiset vaikutukset aikuiselämässä. Matemaattiset haasteet eli matemaattiset oppimisvaikeudet ja matematiikka-ahdistus ovat tiivisti yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat yksilön elämässä lapsuudesta aikuisuuteen. Matematiikka on kumuloitavaa ja perustuu aiemmin opittuun. Jos yksilö ei ymmärrä matematiikan perusteita, hänen matemaattinen ajattelunsa ei voi kehittyä. Kuitenkin teknologisesti koko ajan kehittyvä yhteiskunta vaatii matemaattista osaamista. Matemaattiset haasteet kapeuttavat yksilön mahdollisuuksia esimerkiksi kouluttautumiseen ja usein opinnot jäävät kesken ja lisäävät työttömyyttä. Siten ne tulevat myös yhteiskunnalle kalliiksi.

Mathematical challenges’ significance in one’s life

Abstract

The purpose of this descriptive and integrative litterature review is to survey mathematical difficulties’ and math anxiety’s relationship and it’s significance in one’s life, especially in adulthood after primary school. Thesis is based on extensive material of surveys and opuses collecting together surveys.

Thesis’ pivotal concepts are mathematical difficulties and math anxiety. These two concepts form the concept of mathematical challenges. These concepts work as thesis’ theoretical framework and research results will be mirrored on these concepts. Mathematical challenges are universal and affect on many individuals. Even 15–20 per cent of students have mathematical difficulties and 5–7 per cent of them have mathematical difficult which affects basic numeracy skills, called dyscalculia. Moreover, every fourth adult have weak skills in mathematics. Math anxiety deteriorates mathematical performance such as learning disability and causes avoidance of mathematics. Many persons who have mathematical difficulties also have math anxiety.

Math challenges affect on adulthood, bringing troubles in education, employment, working and well-being. Additionally, they deteriorate learning in many everyday life’s skills such as understanding time and clock and realizing the value of money as well as dealing with one’s own economy. Researching the long-term significance of mathematical challenges is important because there is a little valid research of it and for example there are more surveys of other learning disabilities, such as dyslexia. Besides researches help develop supports which can minimize the impacts of mathematical challenges.

This thesis’ purpose is to work as information back for all teachers and teacher trainees who want to know, how mathematical difficulties and math anxiety form a big picture which can harm widely learning mathematics and mathematical performance. In addition, thesis’ purpose is to tell articulate these challenges’ crucial impacts in adulthood. Mathematical difficulties and math anxiety have close relationship to each other. These mathematical challenges effect individual’s whole life. Mathematics is cumulative subject. When individual does not understand the basics of mathematics, her mathematical thinking cannot develop. Nevertheless, society is developing technologically all the time and requires mathematical skills. Mathematical challenges make individual’s education choices narrow, and studies often will be dropped out. That increases unemployment. Thus, mathematical challenges will be expensive for society.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Savikuja, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.