University of Oulu

Tampereen Kaleva opiskelijoiden asuinympäristönä : case Vanha Domus

Saved in:
Author: Aalto, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 23.6 MB)
Pages: 114
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011213186
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Aalto, 2020
Publish Date: 2020-11-23
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS järjesti joulukuussa 2019 yhdessä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa kaikille avoimen yleisen arkkitehtuurikilpailun Vanha Domus -nimisen korttelin arkkitehtisuunnittelusta. Kilpailulla haettiin vaihtoehtoisia ideoita alueen kehittämiseksi. Ehdotuksen tuli tukea TOASin pääperiaatetta kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarjoajana, sopia arkkitehtuuriltaan alueen kaupunkiympäristöön ja liittyä luontevaksi osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta.

Vanha Domus opiskelija-asuinrakennus sijaitsee Tampereen Kalevan kaupunginosassa noin kahden kilometrin päässä ydinkeskustasta. Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen kysyntä Tampereella on voimakkaasti kasvanut. Vanhan Domuksen korttelilla on keskeisellä sijainnilla, julkisen liikenteen palveluiden läheisyydessä edellytykset myös jatkossa vastata tähän tarpeeseen. Sammonkadulle tuleva raitiotie vahvistaa alueen liikenneyhteyksiä entisestään. Tontilla sijaitseva Vanha Domus rakennuskokonaisuus on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja tarvitsee mittavat korjaustoimenpiteet tilojen nykyaikaistamiseksi.

Kilpailutyötä tehdessä yksi pääkohdista ja keskeisistä suunnitteluhaasteista oli tarkastella tontilla olemassa olevan rakennuksen vaihtoehtoisia kehittämistoimenpiteitä sekä pohtia, millä tavoin kortteliin saadaan luotua viihtyisää asuinympäristöä ja kilpailuohjelmassa annetut tavoitteet täyttävä ympäristöön sovittautuva arkkitehtoninen kokonaisratkaisu.

Suunnitelma pyrkii uudisrakentamisen keinoin luomaan ympäristöön kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti sovittautuvan sekä vanhaa rakennuskantaa täydentävän ratkaisun. Ehdotus on arkkitehtuuriltaan muodostunut kollaasimaisesti alueen rakennetun ympäristön viittauksista, millä uudisrakennuskokonaisuudelle luodaan omanlaista identiteettiä ja sitoutetaan osaksi ympäristöään. Asuinkorttelikokonaisuudesta muodostuu ympäristöön sointuva, toiminnallisesti selkeä ja kaupunkitilaa elävöittävä kokonaisuus, mikä jäsentyy luontevaksi osaksi ympäröivää vanhan rakennuskannan muodostavaa kaupunkiympäristöä.

Diplomityöni koostuu viidestä osasta, missä ensimmäinen osa käsittelee lyhyesti työhön liittyviä taustatietoja kuten Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asumisen tilastoja. Toisessa osassa käydään läpi suunnitteluun vaikuttavia lähtötietoja ja kolmannessa osassa olemassa olevan rakennuksen nykytilaa. Neljäs osa käsittää määrätylle suunnittelualueelle itsenäisesti luodun ja kilpailuun hyväksytyn suunnitelman havainnekuvineen, piirroksineen ja selostuksineen. Viimeinen viides osa sisältää yhteenvedon diplomityöstä sekä kiitokset. Liitteenä on lisäksi esitetty suunnitelmasta laaditut piirustusplanssit pienennettyinä.

Kaleva of Tampere as residential environment for students : case the Old Domus

Abstract

In December 2019, the Tampere Student Housing Foundation (TOAS), together with the Finnish Association of Architects (SAFA), organized a general and open architectural competition for the architectural design of a block called Old Domus. The competition sought alternative ideas for developing the area. The proposal was to support the main principle of TOAS as a provider of affordable student housing, to agree on architecture in the urban environment of the area and to become a natural part of the surrounding urban structure.

The Old Domus student-residential building is located in the Kaleva district of Tampere, about 2 kilometres from the city centre. The demand for affordable student housing in Tampere has grown strongly. The old Domus block is centrally located, in the vicinity of public transport services, and the prerequisites will continue to meet this need. The tramway to Sammonkatu will further strengthen the area’s transport connections. The old Domus building complex on the plot has come to the end of its technical service life and needs extensive repairs to modernize the premises. In the course of the competitive work, one of the main points and key design challenges was to examine alternative development measures for an existing building on the site and to consider how to create a comfortable living environment in the block and an overall architectural solution that meets the objectives set out in the competition programme.

Through new construction, the plan aims to create a solution that is suitable for the environment in a city-like and architectural way in complements the old building stock. In terms of architecture, the proposal has consisted of references to the built environment of the area, creating a unique identity for the new building complex and to reconsile it as part of its environment. The residential block consists of an environmentally adaptable, functionally clear and enlivening urban space which is structured as a natural part of the urban environment that makes up the surrounding old building stock.

My master’s thesis consists of five parts, where the first part briefly deals with background information related to the work such as statistics on university student housing in Tampere. The second part examines the starting data affecting the design and the third part examines the current state of the existing building. The fourth part comprises independently created a plan in a specific design area with illustrations, drawings and narrations which has approved for the competition. The last fifth part contains a summary of the master’s thesis and thanks. In addition the drawing plans drawn up with a reduction are also attached.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Aalto, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.