University of Oulu

Sekulaarisen kraniaalisen ja postkraniaalisen variaation tarkastelu keskiaikaisen ruotsalaisen sekä mesoliittisen ja myöhäispaleoliittisen kauden eurooppalaisten aineistojen valossa

Saved in:
Author: Kerola, Artturi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011273209
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kerola, 2020
Publish Date: 2020-11-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Niskanen, Markku
Maijanen, Heli
Reviewer: Väre, Tiina
Maijanen, Heli
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella korreloiko kallon mittojen suhde reisiluun pituuden kanssa samalla tavalla keskiaikaisessa ja kivikautisessa aineistossa. Tutkimuksessa on käytetty aiempien tutkimusten keräämää mittausaineistoa. Aineisto koostuu 127 keskiaikaisesta ja 68 kivikautisesta yksilöstä. Kivikautinen aineisto koostuu useasta eri populaatioista peräisin olevista yksilöistä. Kivikautinen aineisto jaettiin tutkimusta varten Mesoliittiseen, Nuorempaan Myöhäispaleoliittiseen ja Myöhempään Myöhäispaleoliittiseen aikaan.

Tutkimuksessa käytetyt mitat olivat reisiluun kokonaispituus (maximum length of femur), kallon maksimipituus (maximum skull length), kallon maksimileveys (maximum skull breadth), kallon korkeus (Basion-Bregma), poskikaarien välinen maksimileveys (Bizygomatic breadth) ja nenäontelon korkeus (Nasal height). Aineiston analyysissä hyödynnettiin SPSS tilastonkäsittelyohjelmaa ja Excel -tietokoneohjelmaa. Keskeiset tutkimusmenetelmät olivat regressioanalyysi, tilastollinen analyysi sekä aineiston tarkastelu sirontakarttojen ja laatikkojanakuvioiden avulla. Aineiston keskiarvoja verrattiin myös T-testin avulla. Aineistojen vertailtavuuden parantamiseksi mittausdata on muunnettu z-arvoiksi.

Regressioanalyysin ja sirontakarttojen perusteella kasvojen mittojen havaittiin korreloivan reisiluun pituuden kanssa karkeasti samanlaisella tavalla kaikkien tarkasteltujen aikakausien kohdalla. Samankaltaisen korrelaation arvioitiin liittyvän muiden tutkimuksien havaitsemaan sekä ihmisten pituuden että kasvon mittojen vahvaan korrelaatioon lämpötilan kaltaisten ympäristöllisten tekijöiden kanssa. Aivokopan mittojen korrelaatiossa reisiluun pituuden kanssa havaittiin puolestaan eroavaisuuksia eri aikakausien kohdalla. Aiemmat tutkimukset ovat todenneet aivokopan luiden korreloivan vähemmän ympäristöllisten tekijöiden kanssa ja olevan enemmän geneettisten vaikutusten alainen. Tästä johtuen aivokopan mittojen erilaisten korrelaatioiden tulkittiin olevan populaatiospesifisiä. Laatikko-Janakuvioiden perusteella kivikautisen aineiston kallon mitat suhteessa reisiluun pituuteen olivat suurempia kuin keskiaikaisen aineiston kohdalla. Erityisesti näin oli verrattaessa keskiaikaista ja mesoliittista aineistoa toisiinsa. Naisten reisiluun pituuden todettiin vaihtelevan miehiä vähemmän aikakaudesta toiseen.

Kivikautisesta aineistosta saatuja tuloksia ei voi pitää täysin luotettavina johtuen aineiston hajanaisuudesta. Kivikautisen aineiston eri aikakausien yksilömäärät jäivät usein pieniksi ja niistä saadut tutkimustulokset saattavat olla näennäisiä. Näin ollen mahdollinen tuleva jatkotutkimus on tutkimuksen toistaminen laajemmalla kivikautisella aineistolla, joka olisi selkeämmin peräisin tietystä populaatiosta. Tulevat tutkimukset voivat tarkastella myös muiden kehon pitkien luiden korrelaatiota kallon luiden mittojen kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Artturi Kerola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.