University of Oulu

Luottamuksellisen hoitosuhteen rakentuminen psykoanalyyttisessa ja kognitiivisessa psykoterapiassa

Saved in:
Author: Brown, Lisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012053232
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Brown, 2020
Publish Date: 2020-12-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli tutkia luottamuksellisen hoitosuhteen rakentumista psykoterapiassa. Lisäksi tutkielmassani oli tavoitteena määritellä psykoterapian keskeiset käsitteet ja määritellä se, kuinka luottamuksellisuus psykoterapiassa voi toteutua ja mitä edellytyksiä se vaatii. Tutkielmassani on myös tarkasteltu sitä, mitkä terapeutin henkilökohtaiset ominaisuudet edistävät terapian vaikuttavuutta ja näin ollen edistävät luottamuksellisen hoitosuhteen rakentumista. Tarkastelin luottamuksellisen hoitosuhteen syntyä pääosin englanninkielisen aineiston ja englanninkielisten tutkimusten avulla. Tutkielmassani määriteltiin psykoterapeuttiseen hoitosuhteeseen kuuluvia peruskäsitteitä, kuten allianssi, transferenssisuhde, hoitosuhde ja abstinenssiperiaate.

Lisäksi kuvailin tutkielmassani psykoanalyyttista ja kognitiivista psykoterapiaa yleisellä tasolla sekä sen suhteen, kuinka hoitosuhde muodostuu näissä terapiasuuntauksissa ja mitkä ovat hoitosuhteen yleisiä piirteitä näissä kahdessa suuntauksessa. Luottamuksellisuus on käsitteenä melko abstrakti ja laaja, joka loi omat haasteensa tutkielmaan. Lisäksi luottamuksellisuus on perusedellytys koko psykoterapiaprosessille ja se kietoutuu yhteen esimerkiksi kommunikaation, allianssin ja terapeutin henkilökohtaisten ominaisuuksien kanssa. Psykoterapia perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, jossa luottamus terapeutin ja potilaan välillä on edellytys sille, että potilas pystyy kertomaan avoimesti mielenliikkeistään.

Luottamuksellisuuden rakentumiseen kuuluu useita eri osa-alueita. Tutkielmassani käytettyjen tutkimusten ja kirjallisuuden mukaan psykoterapian vaikuttavuuteen ei vaikuta niinkään psykoterapian suuntaus, vaan suurempi painoarvo on terapeutin ja potilaan välisellä hoitosuhteella, henkilökemialla, sopivalla huumorilla sekä terapeutin henkilökohtaisilla ominaisuuksilla kuten empatiakyvyllä. Lisäksi luottamuksellisuutta edistää psykoterapeutin aitous sekä lämpö, ja kyky olla aidosti läsnä ja kuunnella potilasta. Tutkimusten mukaan sellaiseen terapeuttiin voi olla vaikeampaa luoda luottamuksellista hoitosuhdetta, joka on jollain tasolla kylmä, liian ammattimainen tai muodollinen. Näin ollen voisi todeta, että aito vuorovaikutus on tärkeää luottamuksellisuuden toteutumisen kannalta psykoterapiassa. Toisaalta luottamuksellisuus liittyy myös psykoterapeutin ammattietiikkaan ja onkin tärkeää, että potilas tietää luottamuksellisuuden periaatteista psykoterapiassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lisa Brown, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.