University of Oulu

Tulvien hallinta sekä tulvariskien hallinnan toimenpiteet Suomessa : esimerkkialueina Iijoen, Vantaanjoen ja Lapuanjoen vesistöalueet

Saved in:
Author: Backman, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012113276
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Backman, 2020
Publish Date: 2020-12-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tulvat ovat monimutkainen ilmiö. Tulvat ovat luonteeltaan erilaisia eri puolilla maailmaa ja niiden syntyyn vaikuttaa usein yhtäaikaisesti useita tekijöitä. Ihmistoiminta on yksi tekijä, jolla on suuressa osassa tapauksia vaikutusta tulvien esiintymiseen tai ominaisuuksiin. Tehokas maankäyttö kuten kaupunkimainen rakentaminen tulvaherkillä alueilla lisää alueellisia tulvariskejä. Näitä tulvariskejä voidaan pyrkiä vähentämään erilaisilla toimenpiteillä. Tulvia ei kyetä täysin hallitsemaan, mutta toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään tulvia ja niiden aiheuttamia vahinkoja sekä pelastamaan ihmishenkiä ja omaisuutta kutsutaan tulvien hallinnaksi.

Tässä tutkielmassa teen yhteenvedon yleisistä tulvien hallintakeinoista aiemman kirjallisuuden avulla sekä tarkastelen suomalaista tulvien hallintaa esimerkkialueiden kautta. Tulvien hallinta on laaja kokonaisuus erilaisia toimenpiteitä ja sitä voidaan jäsentää monin eri tavoin. Tässä tutkielmassa jaan yleiset hallinnankeinot tulvasuojeluun, tulvariskiä vähentäviin toimenpiteisiin sekä reagointitoimenpiteisiin. Esimerkkialueiden tapauksessa jaan toimenpiteet tulvariskien vähentämiseen, tulvasuojeluun, valmiustoimiin, toimiin tulvatilanteessa sekä jälkitoimenpiteisiin. Tulvasuojelu on tulvahallinnan muodoista ehkä yleisimmin tunnettu ja sillä on Suomessakin pitkät perinteet. Tulvasuojelun lisäksi tulvahallintaan kuuluvat monenlaiset ennakoivat ja ennalta ehkäisevät toimet, sekä tulvatilanteen aikainen ja jälkeinen toiminta. Tulvien hallinnassa eri viranomaistahoilla sekä siviileillä on omat vastuualueensa ja tehtävänsä. Tulvien hallinnan toteuttamisesta voidaan säätää laissa. Euroopan Unionin jäsenmaissa tulvien hallintaa ohjaa EU-direktiivi eli lainsäädäntöohje.

Tulvien hallinta ei ole uusi ilmiö, mutta se on edelleen ajankohtainen ja kehittyvä aihepiiri. Tulevaisuudessa tulvahallintaa tulee haastamaan muun muassa ilmastonmuutoksen mahdollisesti mukanaan tuomat muutokset tulvien esiintymisessä sekä voimakkuudessa. Ilmastonmuutoksen on arvioitu vaikuttavan tulviin eri tavoin eri alueilla, ja siksi tulvahallinnan alueellista ja yleistä kehittämistä tarvitaan jatkossakin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Backman, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.