University of Oulu

Maankäytön muutoksien vaikutukset luonnontilaisten metsien lintuihin Suomessa

Saved in:
Author: Koivusaari, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012113277
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Koivusaari, 2020
Publish Date: 2020-12-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma keskittyy tarkastelemaan Suomen maankäytössä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia luonnontilaisten metsien lintuihin. Useat Suomessa elävät lintulajit ovat erikoistuneet hyödyntämään luonnontilaiselle metsälle tyypillisiä piirteitä, kuten lahopuita. Luonnontilaiset metsät ovat kuitenkin vähentyneet voimakkaasti Suomessa jo vuosisatojen ajan. Tutkielman tarkoitus onkin selvittää, miten tämä radikaali ympäristönmuutos on vaikuttanut ja vaikuttaa metsälintuihin. Maankäytön muodoista tarkastelun kohteena on pääasiassa metsätalous, sillä metsätalouden toimenpiteet vaikuttavat luonnontilaisiin metsiin erikoistuneiden lintulajien kannalta elintärkeisiin ominaisuuksiin, kuten metsän rakenteeseen ja metsien elinympäristöihin. Metsätalouden vaikutukset ovat myös huomattavasti laajempia verrattuna muihin maankäytön tyyppeihin. Metsätalouden lisäksi tutkielmassa sivutaan muiden maankäytön muotojen, kuten rakentamisen, asutuksen ja maatalouden vaikutuksia. Nämä vaikutukset näkyvät esimerkiksi metsäkatona sekä elinympäristöjen pirstoutumisena. Tarkastelu tapahtuu pääasiassa kahden esimerkkilajin, metson (Tetrao urogallus) ja kuukkelin (Perisoreus infaustus), kautta. Maankäytön muutosten vaikutukset luonnontilaisten metsien lintuihin ovat pääasiassa negatiivisia, ja vaikutusten voimakkuus on kasvanut. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi kantojen vähenemisenä, lajien uhanalaistumisena sekä muutoksina monimuotoisuudessa ja levinneisyysalueissa. Vaikutusten voimakkuudessa voidaan havaita vaihtelua sekä alueiden että lajien välillä. Luonnontilaisten metsien suojelemiseksi on tehty erilaisia toimia, joiden menestys on ollut vaihtelevaa. Suojelutoimien onnistumista varjostavat pääasiassa poikkeavat näkemykset eri tahojen välillä. Suojelutoimiin, sekä luonnontilaisten metsien ja niissä elävien lintulajien tulevaisuudennäkymiin syvennytään pohdinnassa. Tulevaisuudennäkymiä parhaiten kuvaa epävarmuus, sillä mahdollisia kehityssuuntia on monia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Koivusaari, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.