University of Oulu

Sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset Yhdysvalloissa nyt ja tulevaisuudessa

Saved in:
Author: Oinonen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012113278
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Oinonen, 2020
Publish Date: 2020-12-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimustyöni aiheena on sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset Yhdysvalloissa nykyhetkestä tulevaisuuteen. Pohjustan ensin työtäni teoriaosuudella sekä sään ääri-ilmiöistä, että ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos osiossa painotan vaikutusta sään ääri-ilmiöihin ja lopuksi kuvailen hieman Yhdysvaltojen luonnonmaantiedettä. Tämän jälkeen kerron sään ääri-ilmiöiden ja ilmastomuutoksen vaikutuksista Yhdysvaltoihin aluekohtaisesti. Peruskysymyksenä tutkimuksessani on, miten sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos vaikuttavat Yhdysvalloissa nyt ja tulevaisuudessa.

Olen jakanut tutkimuksessani Yhdysvallat viiteen eri alueeseen, jotka ovat läntinen, itäinen, ja keskiosa, sekä Alaska ja saarialueet. Kerron havainnoistani alueittain järjestyksessä ja lopuksi olen taulukoinut merkittävimmät vaikutukset alueittain. Tätä tukeakseni käytin aluejaon mukaisesti viittä eri tapausesimerkkiä, jossa perehdyin yhden alueen sään ääri-ilmiön ja/tai ilmastonmuutoksen vaikuttamaan tapahtumaan. Käsittelen esimerkiksi Kalifornian maastopaloja, suurten tasankojen vuoden 2017 kuivuusjaksoa, hirmumyrsky Sandyä, meren lämpötilan nousun vaikutuksia Alaskassa ja tulvien vaikutusta Tyynenmeren saarilla. Tärkeimpänä havaintoina yleisesti tutkimuksessa kävi ilmi lämpötilan nousu, muutokset sademäärissä, biodiversiteetin ja eliöstön muutokset, erilaisten katastrofien määrällinen kasvu sekä intensiteetin voimistuminen, muutokset erityisesti maatalouden ruoantuotannossa, ja vesipulan yleistyminen.

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä pohdin, että ovatko ilmastomallit luotettavia. Tutkimuksen edetessä käy selvästi ilmi, että ennustuksiin perustuvia ilmastomalleja ei voida pitää 100 prosentin varmuudella faktana. Toisaalta nykypäivän tutkimusmenetelmien luotettavuuden ansiosta niihin voidaan kuitenkin perustaa erinäisiä arvioita tulevaisuudesta, joiden mukaiseksi meidän tulisi muokata toimintaamme ilmastonmuutosta hidastaaksemme. Nostin myös esille kysymyksen siitä, ovatko ilmastokonfliktien määrät lisääntymässä tulevaisuudessa, löytäen tähän selkeän vastauksen. Nykyään etenkin vesipulasta johtuvia konflikteja on ilmennyt osavaltioiden välillä ja jatkossa niiden määrän odotetaan lisääntyvän entisestään. Pohdin myös hieman tulevaisuutemme näkymiä 2100-luvulle ja tiivistettynä tässä tutkimuksessa havaitaan ilmastollisten vaikutusten Yhdysvalloissa muuttuvan tulevaisuudessa hyvin erilaisiksi nykyiseen verrattuna, mikäli emme tee muutoksia kulutustapoihimme lähitulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Oinonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.