University of Oulu

The industrial perspective of EU Emissions Trading System : case Outokumpu Tornio Works

Saved in:
Author: Paaso, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012153292
Language: English
Published: Oulu : K. Paaso, 2020
Publish Date: 2020-12-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The thesis aims to present and evaluate the EU Emissions Trading System (ETS) as a tool for greenhouse gas reduction. The variables affecting the effectiveness of the Emissions Trading System are observed. These include the price development of allowances and the development of an international ETS network. In this thesis, the impacts of the EU ETS on industries and economies are also reviewed. The impacts are studied from three perspectives: the effect on Finnish national economy, the theoretical effect on a random company and the effect on Outokumpu Tornio Works in practice.

This thesis is primarily a literature review. The sources for this study have been EU directives and commission regulations, European Commission official website, research results and other scientific publications. The following parts form the literature review: the introduction and evaluation of the basic idea, presenting the history and studying of the impacts of the EU ETS on Finnish national economy and the theoretical effect on a company. Studying the effect in practice has been done by interviewing the Environmental Counsel of Outokumpu: Kirsi-Marja Fyhr.

This study suggests that the EU ETS is a very efficient and flexible operating system. The Cap & Trade system allows the possibility of efficient greenhouse gas emissions reduction without putting too much pressure on a single company. In practice, however, there are some weaknesses in the system. For instance, the system’s efficiency is highly dependent on the pricing of the allowances. In circumstances where the price decreases, for example: an economic downturn, the incentive the system provides will weaken significantly. Furthermore, the ETS is disadvantageous for some of its operators thatoperate in the international market. Until 2020, this disadvantage has been compensated for by allocating a bigger share of free allowances to the companies exposable.

EU päästökauppajärjestelmä teollisuuden näkökulmasta : case Outokumpu Tornion tehtaat

Tiivistelmä

Opinnäytetyön tavoitteena on esitellä ja arvioida Euroopan Unionin päästökauppa-järjestelmää kasvihuonepäästöjen vähennyksen työkaluna. Työssä tarkastellaan muuttujia, jotka vaikuttavat päästökauppajärjestelmän tehokkuuteen. Näitä muuttujia ovat päästöoikeuksien hintakehitys sekä kansainvälisen päästökauppaverkoston muodostuminen. Tässä työssä käsitellään myös EU päästökaupan vaikutuksia yrityksiin ja talouteen. Näitä vaikutuksia tutkitaan kolmesta näkökulmasta: vaikutukset Suomen kansantalouteen, teoreettiset vaikutukset satunnaisesti valittuun yritykseen ja käytännön vaikutukset Outokummun Tornion tehtailla.

Tämä kandidaatintyö on suurimmalta osalta toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tässä katsauksessa on käytetty lähteinä EU direktiivejä ja komission säädöksiä, Euroopan Komission virallista verkkosivua, suomalaisten viranomaisten verkkosivuja, tutkimustuloksia ja muita tieteellisiä julkaisuja. Osat, jotka on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ovat perusidean esittely ja arviointi, kausien läpikäynti ja päästökaupan Suomen kansantalouteen aiheuttamien vaikutusten ja teoreettisten yrityskohtaisten vaikutusten tutkimiseen. Käytännön vaikutukset Outokummulla tutkittiin haastattelemalla Outokummun ympäristölakimiestä Kirsi-Marja Fyhriä.

Tutkimus osoittaa, että Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmä on erittäin tehokas ja joustava järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen vähennykseen. Päästökatto ja -kauppa -tyyppinen järjestelmä tekee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä tehokasta ilman että yksittäisille yrityksille kohdistuu liikaa paineita. Käytännössä päästökauppa-järjestelmässä on kuitenkin joitakin ongelmia. Yksi niistä on järjestelmän tehokkuuden suuri riippuvuus päästöoikeuksien hinnoittelusta. Silloin, kun päästöoikeuksien hinta laskee, esim. laman seurauksena, myös järjestelmän aikaansaama kannustin päästöjen vähentämiseen heikkenee huomattavasti. EU päästökauppajärjestelmä myös aiheuttaa haasteita osalle toimijoista, jotka kilpailevat kansainvälisillä markkinoilla. Tätä haittaa on kompensoitu vuoteen 2020 asti vain jakamalla suurempia määriä ilmaisjaettuja päästöoikeuksia haitoille alttiille toimijoille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Paaso, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.