University of Oulu

Tunneälykäs johtaminen henkilöstön sitouttamisessa

Saved in:
Author: Kaleva, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012153307
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kaleva, 2020
Publish Date: 2020-12-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tunneälykkyys ei ole vielä yleistynyt puheenaihe yritysmaailmassa, mutta sen hallitseminen on entistä kriittisempää muuttuvien työelämän trendien aikana. Uusi digitalisoitunut nuori sukupolvi Z on vakiinnuttamassa asemaansa työmarkkinoilla tuoden haasteita yritysten henkilöstöjohtajille. Yritykset ovat alkaneet suunnata huomiotaan tunneälykkyyden kohentamiseen henkilöstönsä johtamisessa, jotta ne voisivat hyödyntää henkilöstöään mahdollisimman tehokkaasti.

Kandidaatintutkielman tavoitteena on etsiä tärkeimpiä henkilöstön sitouttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja selvittää voidaanko sitoutumista edistää tunneälykkäällä henkilöstöjohtamisella. Henkilöstön johtamista tarkastelen tutkielmassa yrityksen operatiivisella tasolla. Selvitän työssä myös tarkemmin mitkä tunneälykkään henkilöstöjohtajan piirteet korostuvat tärkeimpinä Z-sukupolven työntekijöiden sitouttamisessa. Kandidaatintutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tärkeimpiä tunneälykästä johtamista ja henkilöstön sitouttamista koskevia teorioita ja tutkimuksia yhdistelemällä, pyrin löytämään yhteyksiä tunneälykkään henkilöstöjohtamisen ja työntekijöiden sitouttamista edistävien tekijöiden välillä.

Tärkeimpänä tuloksena tutkimuksessa on tunneälykkään henkilöstöjohtamisen vahva edistävä vaikutus työntekijöiden sitoutumiseen. Yleisesti tärkeimmät työntekijöitä työhön ja yritykseen sitouttavat tekijät korostavat esimiehen käyttäytymisen roolia. Tämä sitoutumista edistävä esimiehen käyttäytyminen on kiinni esimiehen tunneälykkyydestä. Z-sukupolven sitouttamisessa tärkeimmiksi johtajan piirteiksi nousevat tunneälykkyyden sosiaalisista komponenteista suhteiden hallinta, ja tärkeimpänä tunnetaitona johtajan empatiakyky. Tutkimuksen tuloksia voi käyttää apuna yleisesti sitouttamiseen tähtäävässä henkilöstöjohtamisessa ja eritoten nuoren henkilöstön johtamisessa. Aiheesta ei löydy toistaiseksi vielä paljoa tutkimustietoa, joten luotettavien tutkimustulosten takaamiseksi, tulee aiheesta tehdä jatkotutkimuksia.

Emotionally intelligent leadership in employee engagement

Abstract

Emotional intelligence is not yet a common topic in the corporate world, but mastering it is even more critical in a time of changing working life trends. The young digitized generation Z is consolidating its position in the labor market, bringing challenges to managers and leaders. Companies have begun to focus on improving emotional intelligence in managing their staff so that they can make the most of their employees.

The aim of the bachelor’s thesis is to look for the most important factors influencing employee engagement and to find out whether engagement can be promoted through emotionally intelligent personnel management. In this study, I examine personnel management and leadership at the operational level of the company. I also find out in more detail which features of an emotionally intelligent manager are most important in engaging generation Z employees. The bachelor’s thesis has been implemented as a literature review. By combining key theories and research on emotional intelligence and employee engagement, I aim to find connections between emotionally intelligent HR management and factors that promote employee engagement.

The main result of the study is the strong promoting effect of emotionally intelligent human resource management on employee engagement. In general, the most important factors that engage employees in work and the company emphasize the role of manager behavior. This engagement-promoting behavior of the manager depends on the emotional intelligence of the manager. In the generation Z engagement, the most important characteristics of a leader or manager are the social components of emotional intelligence, relationship management, and the most important emotional skill is the leader’s ability to empathize. The results of the study can be used in personnel management aimed at engagement in general and in the management of young personnel in particular. There is not much research data on the topic yet, so in order to guarantee reliable research results, further research should be done on the topic.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Kaleva, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.