University of Oulu

Business intelligence in performance management of agile programs

Saved in:
Author: Kangasharju, Jyri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 115
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012163323
Language: English
Published: Oulu : J. Kangasharju, 2020
Publish Date: 2020-12-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Jaakko
Aaltonen, Kirsi
Reviewer: Kujala, Jaakko
Aaltonen, Kirsi
Eric, Lazo
Description:

Abstract

This thesis was conducted for a case company with the primary objective of designing a business intelligence dashboard to be used in the management of agile programs. The aim is to increase the knowledge within the topic and to solve problems that the case company has with the lack of coherent and modern data-driven performance management practices. One of the paramount objectives of this thesis is to reduce the time consumed for manual performance reporting activities and therefore improve the productivity and efficiency within the program management processes and practices.

Design science is used as the primary research method in this study. However, the existing literature is also reviewed to explore what has already been studied within the topic and to identify the best practices to be exploited in designing the dashboard. The current state analysis of the case company is conducted and requirements for the dashboard are identified via a survey and interviews. Based on empirical research, two business intelligence dashboards are designed to cover the identified use cases for the performance management of agile programs.

This thesis contributes to program management and business intelligence research. Especially, agile program management is discussed at a rather practical level and a set of performance metrics to be used in it is proposed. The use of business intelligence is demonstrated through performance management methods. The results of this study can also be used for further research purposes. Therefore, this study makes clear scientific contributions in addition to the evident practical implications.

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella kohdeyritykselle business intelligence-raportointinäkymät hyödynnettäväksi ketterien ohjelmien johtamisessa. Työssä pyritään tarjoamaan ratkaisu kohdeyrityksen ongelmiin ja parantamaan johdonmukaisuutta nykypäiväisten datalähtöisten suorituskyvyn johtamiskäytäntöjen kautta. Yksi tämän opinnäytetyön keskeisimmistä tavoitteista on saada vähennettyä manuaalisiin raportointitoimenpiteisiin kuluvaa aikaa ja siten parantaa ohjelmajohtamisprosessien ja -käytäntöjen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä työssä käytetään Design Science -menetelmää. Aikaisempia tutkimuksia käydään läpi osana kirjallisuuskatsausta, jotta saadaan kartoitettua, mitä aiheen ympärillä on jo aikaisemmin tutkittu. Aikaisempia tutkimustuloksia hyödynnetään myös hyvien käytäntöjen selvittämisessä raportointinäkymän suunnitteluprosessille. Kohdeyrityksen nykytilaa ja sen osoittamia vaatimuksia analysoidaan kyselyn ja haastattelujen kautta. Perustuen empiiriseen tutkimukseen kaksi raportointinäkymää päätettiin suunnitella kattamaan tunnistetut käyttökohteet suorituskyvyn johtamiselle ketterissä ohjelmissa.

Tämä opinnäytetyö edistää aikaisempaa tutkimusta ohjelmajohtamisen ja business intelligencen alalla. Erityisesti tässä työssä käsitellään ketterää ohjelmajohtamista käytännön tasolla ja ehdotetaan suorituskyvyn mittareita siinä hyödynnettäväksi. Business intelligenceä havainnollistetaan erityisesti suorituskyvyn johtamismenetelmien kautta. Työn tuloksia voidaan myös hyödyntää jatkotutkimuksessa, joten työllä on myös selkeää tieteellistä kontribuutiota ilmeisten käytännön johtopäätösten lisäksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jyri Kangasharju, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.