University of Oulu

The lived experience of language learning : a phenomenological study on Finnish upper secondary school students’ language choices, attitudes towards language learning and language learning motivations

Saved in:
Author: Pentikäinen, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012163331
Language: English
Published: Oulu : K. Pentikäinen, 2020
Publish Date: 2020-12-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This study investigated Finnish upper secondary school students’ language choices along with their motivations and attitudes towards language learning. Phenomenology was employed as the research approach to provide a more qualitative and in-depth insight into the phenomena of language learning and language choices. The data was collected by interviewing four upper secondary school students. The analysis revealed that all participants had positive attitudes towards language learning, although some languages were considered less important and more difficult than others. A dream of living abroad and family heritage were shown to be the main reasons for choosing an optional language, whereas time constraints, poor selection of foreign languages and lack of encouragement were the main reasons for not choosing an optional language. Furthermore, motivation was shown to differ between languages with high integrative motivations and vivid ideal L2 selves directed towards studying optional languages, while instrumental motivations and ought-to L2 selves were more prevalent towards studying English and Swedish. Finnish upper secondary schools should take note of these results and promote the study of optional languages more so that the decreasing trend in optional language study in Finland could be halted.

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia asenteita ja motivaatioita lukiolaisilla on vieraiden kielten opiskelua kohtaan sekä millä perusteilla he päättävät opiskella valinnaista kieltä. Tutkimuksen metodologiaksi valittiin fenomenologia, jotta saataisiin syvempi ymmärrys siitä, miten lukiolaiset kokevat kielten opiskelun, ja siitä, mitkä seikat ohjaavat heidän kielivalintojaan. Aineisto kerättiin haastattelemalla neljää lukiolaista. Haastattelujen analyysi osoitti, että kaikki osallistujat suhtautuivat kielten opiskeluun myönteisesti, mutta se, kuinka tärkeäksi ja helpoksi he kokivat kielen oppimisen, vaihteli eri kielten välillä. Unelma ulkomaille muutosta ja sukujuuret osoittautuivat suurimmiksi motiiveiksi valinnaisten kielten opiskelulle, kun taas ajan puute sekä puutteellinen kielitarjonta ja rohkaisu vaikuttivat eniten haastateltavien päätökseen olla opiskelematta valinnaista kieltä. Myös motivaatio eri kielten välillä vaihteli. Korkein integratiivinen motivaatio ja vahvimmat ideaaliminät kohdistuivat valinnaisten kielten opiskeluun, kun taas pakollisiin kieliin kuuluvien englannin ja ruotsin opiskelua ohjasivat vahvemmin instrumentaalinen motivaatio ja ”pitäisi”-minät. Lukioiden olisi hyvä huomioida nämä tulokset ja puhua enemmän vieraiden kielten opiskelun hyödyistä, jotta valinnaisten kielten suosion lasku saataisiin pysäytettyä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Pentikäinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.