University of Oulu

Ruoveden pohjavesialueiden hydrogeologiset olosuhteet ja suojelusuunnitelman päivitys

Saved in:
Author: Rantapirkola, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.9 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012163332
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Rantapirkola, 2020
Publish Date: 2020-12-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lunkka, Juha
Reviewer: Lunkka, Juha
Sarala, Pertti
Description:

Tiivistelmä

Ruoveden kunnan pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelma vuosina 2001–2002. Suunnitelman laatimisen jälkeen kunnan pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia on muutettu, uutta hydrogeologista tietoa on saatavilla ja uusi pohjavesialueiden luokitusjärjestelmä on otettu käyttöön. Tämän vuoksi suojelusuunnitelman päivitys on tullut ajankohtaiseksi. Suojelusuunnitelma on keskeinen pohjavesien suojelun ja suojelutoimenpiteiden hallinnon väline. Sillä ei ole lain asemaa eikä siten oikeusvaikutuksia, mutta se on merkittävä apu pohjavesialueiden maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa.

Tässä pro gradu -tutkielmassa Ruoveden pohjavesialueiden hydrogeologiset olosuhteet on kuvattu suojelusuunnitelmän edellyttämällä tavalla ja pohjavesiä uhkaavat riskitekijät on kartoitettu. Aineistona on käytetty avoimien tietojärjestelmien pohjavesialueiden pohjavesitietoutta ja muita paikkatietoaineistoja sekä suojelusuunnitelman päivitystä varten tehtyjä geofysikaalisisten mittausten tutkimusraportteja. Tämän työn puitteissa ei geofysikaalisia mittauksia ei ole suoritettu.

Ruoveden kunnan vesihuolto perustuu täysin pohjaveden käyttöön. Kunnan aluella on 14 aluetta, jotka on luokitettu 1- ja 2-luokan pohjavesialueiksi. Useilla alueilla on myös E-merkintä, mikä kertoo, että alueella on arvokas pohjavedestä riippuva vesi- tai maaekosysteemi. Alueet sijaitsevat Veiksel-Jääkauden deglasiaalivaiheen aikana muodostuneissa glasifluviaalisissa soraja hiekka muodostumissa. Kunnan alueella on kolme jäätikköjokiharjujaksoa, joista tärkein on Ruoveden harjujakso. Se on luode-kaakkosuuntainen Virroilta Ruoveden kautta Orivedelle kulkevä selänne. Tällä harjujaksolla sijaitsee Ruoveden kunnan alueella yhdeksän pohjavesialuetta. Toinen merkittävä glasifluviaalinen muodustuma kunnan alueella on Sisä-Suomen reunamuodostuma. Se kulkee kunnan alueella noin 30 kilometrin matkan ja siinä on kolme sandur delta purkaustasannetta Ruoveden alueella.

Tämä pro gradu -tutkielma on samalla pohja Ruoveden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi. Toimeksiantaja työssä on Ruoveden kunta. Suojelusuunnitelmien laadinta on ohjeistettu laissa Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (VMJL 1299/2004), joka tässä työssä on huomiotu.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Rantapirkola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.