University of Oulu

Perovskite light-emitting diodes

Saved in:
Author: Nurmesjärvi, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.5 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012173371
Language: English
Published: Oulu : A. Nurmesjärvi, 2020
Publish Date: 2020-12-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hu, Tao
Suhonen, Riikka
Reviewer: Hu, Tao
Suhonen, Riikka
Description:

Abstract

The usage of artificial lighting and displays is increasing all the time. Energy efficient and affordable light-emitting materials are being developed widely. Light-emitting diodes (LEDs) are energy efficient, and LED technology and displays based on LEDs have developed greatly in the recent years. In the year 2014, the first research article related to a perovskite LED (PeLED) that is functional in room temperature was released.

The light-emitting material in PeLED has ABX3 stoichiometry and perovskite structure. The most common A-cations used in perovskites in PeLEDs are methylammonium, formamidinium and cesium (Cs+). The most common B-cation is lead (Pb2+) and X-anion is a halide or a mixture of halides. Lead halide perovskites are interesting light-emitting materials, since they can be readily solution processed with inexpensive methods. The emission of lead halide perovskites can be tuned across the whole visible spectrum by changing the composition, and the emission colors are bright due to narrow emission.

There are multiple challenges in PeLED development. Especially the efficiency of blue PeLEDs needs to be improved. Furthermore, there are challenges related to health and stability. The perovskite used in PeLEDs contains lead, which is poisonous, and perovskites are often solution processed from toxic solvents such as dimethylformamide. The biggest challenges in perovskite stability are sensitivity to moisture, oxygen, illumination and heat. Moreover, the stability is affected by mechanical stress, reactions caused by electric bias and reactions between materials used in PeLEDs.

In this thesis, the most common perovskite materials, PeLED architectures, and their characterizations are introduced. Challenges in PeLED development are discussed, especially stability. Perovskite stability can be increased by e.g. perovskite substitution, additives, morphology control and optimization of PeLED structure.

Tiivistelmä

Keinovalaistuksen ja näyttöjen määrä kasvaa maailmassa jatkuvasti. Energiatehokkaita ja edullisia valoa emittoivia materiaaleja kehitetään paljon. Valoa emittoivat diodit (light-emitting diode, LED) ovat energiatehokkaita, ja erilaiset LED teknologiat ja niihin perustuvat näytöt ovatkin kehittyneet lähivuosina nopeasti. Vuonna 2014 julkaistiin ensimmäinen tutkimus huoneenlämmössä toimivasta perovskiitti LED:sta (PeLED).

PeLED:n valoa emittoivalla materiaalilla on ABX3 koostumus ja perovskiitin kiderakenne. PeLED:ssa käytettävissä perovskiiteissa yleisimmät A-kationit ovat metyyliammonium, formamidinium ja cesium (Cs+). Yleisin B-kationi on lyijy (Pb2+) ja X-anionina käytetään halidia tai niiden seosta (Cl−, Br−, tai I−). Lyijyhalidi-perovskiitit ovat erityisen kiinnostavia materiaaleja, sillä niitä voidaan valmistaa liuoksista edullisesti ja helposti. Lyijyhalidi-perovskiittien emissiota voidaan säätää koko näkyvän valon aallonpituusalueella muuttamalla niiden koostumusta, ja niiden kapea emissiospektri mahdollistaa kirkkaat värit.

PeLED:en kehityksessä on vielä lukuisia haasteita. Erityisesti sinisten PeLED:en hyötysuhde vaatii vielä kehittämistä. Lisäksi haasteina on mm. terveysriskit ja stabiilisuus. PeLED:t sisältävät myrkyllistä lyijyä ja niiden valmistuksessa käytetään myrkyllisiä liuottimia, kuten dimetyyliformamidia. Suurimmat haasteet stabiilisuudessa ovat herkkyys kosteudelle, hapelle, valolle ja lämmölle. Lisäksi stabiilisuuteen vaikuttaa mekaaninen rasitus, sähkövirran aiheuttamat reaktiot ja PeLED:ssa käytettyjen materiaalien keskinäiset reaktiot.

Tässä tutkielmassa esitellään yleisesti PeLED:ssa käytettäviä perovskiittimateriaaleja, yleisiä PeLED:en rakenteita ja niiden karakterisointia. Lisäksi tutkielmassa perehdytään PeLED:en kehityksen haasteisiin, erityisesti stabiilisuuteen. Perovskiittien stabiilisuutta voidaan parantaa esimerkiksi vaihtamalla perovskiitin koostumusta, käyttämällä lisäaineita, muokkaamalla perovskiittikerroksen morfologiaa ja optimoimalla PeLED:n rakenne.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Nurmesjärvi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.