University of Oulu

REACH regulation as product legislation in circular economy of WEEE, ELV and CDW plastics

Saved in:
Author: Marjamäki, Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183384
Language: English
Published: Oulu : L. Marjamäki, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The theme of my Bachelor’s thesis was to study how REACH regulation affects the circular economy of plastics containing hazardous substances, how it should be used and who have obligations under it. This thesis aims to facilitate the recycling of plastics containing brominated flame retardants, and to improve the circular economy of plastics. Plastics have numerous advantages and they are widely used, but they also negatively impact our climate and environment. The circular economy has an important role in mitigating the plastics carbon foot print and plastic pollution.

The study was carried out as a literature review divided in two sections. The first section studies the target ELV, WEEE and C&DW waste streams’ plastics, and the brominated flame retardants they contain. In the second section it is analyzed how the REACH regulation affects the recycled plastics in the NONTOX valuechain’s point of view.

Important results of the study are how the plastic recyclate should be interpreted and how the regulation affects it. The study can be used to define, whether the plastic recyclate is a substance or an article, and whether the brominated flame retardants it contains are substances or impurities. The results are the obligations and exemptions from the regulation for these cases. Polymerstypically do not have registration obligation, and they are not subject to authorisation. Regulation imposes duties on brominated flame retardants depending on if they have been registered before and if they are subject to authorisation and restrictions.

Actors of the NONTOX project can get an overview of how REACH regulation affects the recycling of the plastics containing brominated flame retardants from the study. The study was part of the NONTOX policy framework and so on supports the making of policy recommendations that are meant to boost the circular economy. The results cannot be directly generalized for other recycled materials, but the analyzed parts of the legislation in the study may be useful in the interpretation of the regulation.

REACH lainsäädäntö tuotelainsäädäntönä bromattuja palonestoaineita sisältävien ajoneuvoromu-, SER- ja rakennus- ja purkujätemuovien kiertotaloudessa

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön aiheena on tutkia, miten REACH-lainsäädäntö vaikuttaa vaarallisia palonestoaineita sisältäneiden muovien kierrättämiseen, miten sitä kuuluisi käyttää ja keitä se koskee. Sen tavoitteena on helpottaa vaarallisia palonestoaineita sisältävien muovien kierrätystä, ja näin ollen myös parantaa muovien kiertotaloutta. Muovimateriaaleilla on lukuisia hyötyjä ja ne ovat laajasti käytössä, mutta niillä on myös negatiivisia vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Kiertotalous on tärkeässä roolissa muovien hiilijalanjäljen pienentämisessä ja muovisaasteen vähentämisessä.

Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, joka on jaettu karkeasti kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan kohteina olleita romuajoneuvojen, sähköelektroniikkaromun ja rakennus- ja purkujätteen muovivirtoja ja niiden sisältämiä bromattuja palonestoaineita. Toisessa osassa analysoidaan REACH-lainsäädännön vaikutusta kohdemuovien kierrättämisessä ja hyödyntämisessä.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia ovat, miten kierrätysmuovia tulee tulkita REACH:n näkökulmasta, ja miten lainsäädäntö vaikuttaa niihin. Sen perusteella voidaan määrittää, milloin kierrätetty muovimateriaali on aine tai esine, ja ovatko sen sisältämät bromatut palonestoaineet aineita itsessään vai epäpuhtauksia. Tuloksena lainsäädännön asettamat velvoitteet ja vapautukset on määritelty näille tapauksille. Muoveille ei tyypillisesti ole rekisteröintivelvoitetta, eivätkä ne ole luvanvaraisia. Lainsäädännön vaikutus bromattuihin palonestoaineisiin riippuu siitä, ovatko ne aiemmin rekisteröityjä, ja ovatko ne luvanvaraisia ja rajoitettuja.

Tutkimuksen perusteella NONTOX-projektin toimijat saavat yleiskuvan siitä, miten REACH-lainsäädäntö vaikuttaa bromattuja palonestoaineita sisältävien muovien kierrättämiseen. Tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä muiden kierrätysmateriaalien käyttöön, mutta tutkimuksessa analysoidut osat lakitekstistä voivat olla hyödyllisiä lain tulkitsemissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Marjamäki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.