University of Oulu

”Että se tuuaan esille ja se on se. Hieno lapsen tekemänä” : taidekasvatuksen pedagogiset merkitykset varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Jälkö, Marja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183389
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Jälkö, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suvilehto, Pirjo
Reviewer: Suvilehto, Pirjo
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksessa tapahtuvan taidekasvatuksen pedagogisia lähtökohtia päiväkotiympäristössä. J. F. Herbartin didaktisen kolmion mukaan pedagogisessa toiminnassa kasvattajan ja kasvatettavan välinen vuorovaikutus muodostuu opetettavan sisällön kautta. Taidekasvatukseen erityisesti liittyvää oppimis- ja lapsikäsitystä olen tarkastellut lapsen taiteellisen toimijuuden käsitteen ja pedagogisen toiminnan tavoitteita taidekasvatuksen sisältöjen kautta.

Työ edustaa laadullista tutkimusta ja erityisesti fenomenologis-hermeneuttista tutkimusperinnettä. Taidekasvatuksen pedagogisia merkityksiä olen tarkastellut varhaiskasvatuksen opettajien käsitysten kautta. Haastatteluaineistoa olen edelleen peilannut pedagogista toimintaa valtakunnallisesti ohjaavaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä jo julkaistuun teoria- ja tutkimustietoon.

Opettajien käsitykset taidekasvatuksen sisällöistä ja lapsesta oppijana sen kontekstissa olivat selkeästi yhteneviä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kokonaisvaltaisten sekä taiteellista toimintaa koskevien tavoitteiden kanssa. Taidekasvatuksen pedagogiset tavoitteet liittyvät lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen edistämiseen, joiden tulisi suunnitelmallisesti toteutua hoidon, kasvatuksen ja opetuksen pedagogisesti painottuvassa kokonaisuudessa. Näin ollen taidekasvatuksen kasvatukselliset tavoitteet ovat lähinnä välinearvoisia taiteen näkökulmasta.

Opettajan ammatillisuuteen liittyvä eettinen vastuu varhaiskasvatuksen pedagogiikan laaja-alaisuudesta, monipuolisuudesta ja laadusta vaikuttaa merkityksellisesti lapsen taiteellisen toimijuuden ja osallisuuden toteutumisen laatuun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marja Jälkö, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.