University of Oulu

Opettajuuden ja ammatillisen identiteetin rakentuminen työssäoppimiskokemuksissa varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien kertomana

Saved in:
Author: Yli-Hukka, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183391
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Yli-Hukka, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Puroila, Anna-Maija
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajuuden ja ammatillisen identiteetin rakentumista työssäoppimiskokemuksissa varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien kertomana. Erityisesti varhaiskasvatuksen kontekstissa opettajuutta ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimuksella vastaan kysymykseen: mitä varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat kertovat työssäoppimiskokemuksista opettajuuden ja ammatillisen identiteetin rakentumisessa?

Teoreettinen viitekehys rakentuu opettajuuden, ammatillisen identiteetin ja työssäoppimisen käsitteistä. Opettajuuden ja ammatillisen identiteetin rakentuminen kietoutuvat toisiinsa, sillä varhaiskasvatuksen koulutuksen kontekstissa opettajuus liittyy olennaisesti ammatilliseen identiteettiin. Toteutin tutkimuksen osana ASKEL-hanketta. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa on käytetty kerronnallista lähestymistapaa. Aineisto on kerätty teemahaastattelulla, johon osallistui viisi varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijaa. Aineisto on analysoitu hyödyntämällä sekä sisällönanalyysiä että temaattista analyysiä.

Tutkimustulokset jakautuvat kahteen teemaan: opettajuuteen prosessina sekä ohjaukseen ja tukeen. Työssäoppimisjaksot mahdollistavat opettajuuden rakentumisen opiskelijoiden saadessa tärkeää kosketuspintaa työelämän realiteetteihin ja heidän päästessä hyödyntämään teoriaopintoja käytännössä. Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat saavat työssäoppimisjakson aikana ohjausta päiväkodin ja yliopiston ohjaavilta opettajilta. Päiväkodin ohjaavalta opettajalta saatu ohjaus antaa pedagogisia työvälineitä varhaiskasvatuksen opettajan työhön. Lisäksi ohjaus vahvistaa sitä, että tätä työtä saa kukin tehdä omalla persoonallaan. Puolestaan yliopiston ohjaava opettaja nähdään tavoitteiden selkeyttäjänä ja uusia näkökulmia tuovana henkilönä.

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että opiskelijat näkevät ensiarvoisen tärkeänä, että teoriaopintojen rinnalla käydään säännöllisesti työssäoppimisjaksoilla. Niiden avulla kunkin persoonallinen tapa toimia opettajana rakentuu. Ohjaus tukee tätä prosessia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Yli-Hukka, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.