University of Oulu

Likviditeetin hinnoittelu yrityslainoissa : ennustaako muutos arvopaperitason likviditeetissä yrityslainan tulevia tuottoja?

Saved in:
Author: Heikinheimo, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183392
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Heikinheimo, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa selvitetään arvopaperitason likviditeetin muutosten vaikutusta yrityslainojen hintoihin ja tuotto-odotuksiin yhdysvaltalaisella joukkovelkakirjalaina-aineistolla vuosina 2007–2019. Tärkeimpänä tutkimuskysymyksenä on, ennustaako yksittäisen arvopaperin tasolla havaittu likviditeetin muutos yrityslainan tulevaa tuottoa. Toisena tutkimuskysymyksenä selvitetään, miten likviditeetin hinnoittelunopeus vaihtelee riippuen yrityslainan likviditeettitasosta ja luottoluokituksesta. Tutkielman keskeisinä tavoitteina on laajentaa ymmärrystä likviditeetin roolista arvopapereiden hinnoittelussa ja jatkaa arvopaperitason likviditeetin muutos -ilmiön tutkimusta osakemarkkinoiden ulkopuolelle. Samalla tämä on tiettävästi ensimmäinen tutkielma, joka käsittelee arvopaperitason likviditeetin muutoksen ja tuottojen välistä yhteyttä osakemarkkinoiden ulkopuolella.

Suuri osa yrityslainamarkkinan kaupankäynnistä tapahtuu listattujen markkinoiden ulkopuolella niin sanotuilla OTC-markkinoilla. Yhdysvaltojen rahoitusalanviran viranomaiset keräävät ja raportoivat tiedot kaikista TRACE-ohjelmaan kuuluvien yritysten joukkovelkakirjalainoilla tehdyistä kaupoista. Likviditeetin määrittämiseen käytetään TRACE-ohjelmaan kuuluvien yrityslainojen toteutuneista kaupoista kerättyä päätöskurssiaineistoa, jonka perusteella muodostetaan kaupankäyntikustannuksia ja kaupankäynnin välittömyyttä estimoivat likviditeettimittarit. Kvantitatiivisesti toteutetun analyysin ensimmäisessä vaiheessa estimoidaan aikasarjakeskiarvot tutkielmassa käytettyjen muuttujien kuvaileville tunnusluvuille ja keskimääräiset aikasarjakorrelaatiot muuttujien välillä. Tarkemmassa analyysissä ja hypoteesien testauksessa hyödynnetään portfoliotason tarkastelua yhden ja kahden muuttujan lajittelulla. Portfoliotarkasteluissa verrataan portfolioiden tuottoja sekä luotto- ja korkoriskimuuttujilla laajennetun kolmen faktorin Fama-French-regressiomallin alfoja.

Tuloksissa arvopaperitasolla havaittu likviditeetin muutos ei ennusta yrityslainan seuraavan kuukauden tuottoa tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Likviditeetin muutoksen vaikutus yrityslainan hintaan on suurin yrityslainoilla, joilla on korkea likviditeettitaso ja matala tai keskitasoinen luottoluokitus. Tulokset vahvistavat käsitystä likviditeettitason vähäisestä merkityksestä yrityslainamarkkinoilla etenkin instituutiokoon toimeksiannoissa, joissa likviditeetin tarve on usein vähäinen muun muassa laajasti käytetyn osta ja pidä maturiteettiin -strategian vuoksi. Samalla selkeän näytön puuttuminen uudelle riskifaktorille tukee aiempia arvioita, joiden mukaan osakemarkkinoilla osaketason likviditeetin muutoksia seuraavat ylituotot ovat todennäköisesti seurausta lyhytaikaisesta hinnoitteluvirheestä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Heikinheimo, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.