University of Oulu

CRISPR/Cas9 menetelmä ja sen sovellutukset hyönteistutkimuksessa

Saved in:
Author: Salo, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183397
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Salo, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmassani perehdyn CRISPR/Cas9-menetelmään ja siihen miten sitä voidaan hyödyntää hyönteistutkimuksessa. Tutkielman keskeisimpinä tutkimuskysymyksinä on perehtyä yksityiskohtaisesti sen toimintaan geenimuokkausmenetelmänä ja kuvailla menetelmän toimintaa hyönteisissä onnistuneiden tutkimusten kautta. Tutkielman alussa perehdyn hieman CRISPR/Cas9:n taustoihin, kuten siihen mistä se on alun perin löydetty ja miten se eroaa muista geenimuokkausmenetelmistä. Sen jälkeen paneudun sen toimintaan geenimuokkausmenetelmänä. Ensiksi käyn läpi menetelmän toiminnan perusperiaatteet ja sen jälkeen erikseen tarkemmin menetelmän toiminnan kannalta tärkeiden komponenttien toimintaa. Tutkielmassa tuon esiin myös menetelmän toiminnan kannalta keskeisiä ongelmakohtia, jotka voivat johtaa ei toivotunlaisiin tuloksiin geenimuokkaustyötä tehdessä. Ongelmakohtien jälkeen käsittelen onnistuneita hyönteistutkimuksia yleisesti. Käyn läpi mitkä asiat ovat kaikille tutkimuksille yhteisiä ja hieman siitä millaisin tutkimusmenetelmin tutkijoiden täytyy CRISPR/Cas9-menetelmää soveltaa geenimuokkaustutkimuksissaan. Sen jälkeen tutkielmassani esittelen yksityiskohtaisesti kaksi eri tutkimuseliöillä tehtyä onnistunutta tutkimusta. Nämä tutkimukset todistavat sen, että CRISPR/Cas9-menetelmää voidaan käyttää onnistuneesti hyönteistutkimuksissa. Tämän jälkeen käyn läpi menetelmän tulevaisuuden näkymiä ja potentiaalisia menetelmän käyttökohteita. Tulevaisuudessa tutkimukset menetelmän tehostamiseksi jatkuvat ja myös tutkielmassani aikaisemmin esiin nostettuihin ongelmiin haetaan tulevaisuudessa ratkaisuja. Tutkielmassani nostan esiin yhtenä tulevaisuuden käyttökohteena CRISPR/Cas9-menetelmän hyödyntämisen yhdessä geeniajo-menetelmän kanssa. Tällä menetelmällä voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti auttaa hyönteislevitteisistä vektorisairauksista kärsiviä. Tällaisten menetelmien hyödyntäminen aiheuttaa myös huolta bioturvallisuuteen liittyen, koska geenimuokattujen hyönteisten vaikutuksista luonnon populaatioihin ei ole tutkimustuloksia. Myöskään niiden vaikutuksista kokonaisiin ekosysteemeihin ei ole vielä tarvittavaa tutkimustietoa. Menetelmän käytöstä on myös tulevaisuudessa sovittava yhteiset pelisäännöt, jotta kaikilta epämieluisilta skenaarioilta vältyttäisiin. Tutkielman lopuksi vedän lyhyesti yhteen tutkielmassani esiin nostettuja asioita ja tulevaisuuden näkymiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Salo, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.