University of Oulu

”Se mihin me keskitytään, niin se vahvistuu ja voimistuu” : luokanopettajien käsityksiä positiivisesta pedagogiikasta vuorovaikutussuhteiden edistäjänä

Saved in:
Author: Raappana, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 123
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183398
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Raappana, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää luokanopettajien käsityksiä vuorovaikutuksesta, positiivisesta pedagogiikasta sekä siitä, minkälaisia vaikutuksia positiivisen pedagogiikan käytöllä on ollut vuorovaikutussuhteisiin. Vuorovaikutukseen liitetään kaikki ihmisten välinen toiminta ja kommunikaatio. Siihen liittyvät sekä sanallinen että sanaton viestintä. Hyvillä vuorovaikutussuhteilla on merkittäviä vaikutuksia luokan toimintaan. Positiivinen pedagogiikka on positiiviseen psykologiaan nojautuva opettamisen tapa. Siinä keskitytään myönteisten asioiden ja onnistumisten vahvistamiseen.

Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus ja se toteutettiin fenomenografisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin haastattelemalla 11 luokanopettajaa, jotka hyödyntävät työssään positiivista pedagogiikkaa. Kaksi haastattelua pidettiin kasvotusten ja loput videohaastatteluina. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Haastateltujen opettajien mukaan hyvät vuorovaikutussuhteet rakentuvat kunnioittavasta kohtaamisesta, myönteisestä lähestymistavasta ja turvallisesta ilmapiiristä. Opettajien mukaan hyvillä vuorovaikutussuhteilla on iso merkitys luokan päivittäiseen toimintaan ja ilmapiiriin. Positiivinen pedagogiikka nähtiin myönteisten asioiden, onnistumisen ja vahvuuksien esiin nostamisena. Vuorovaikutussuhteet liitettiin merkittäväksi osaksi positiivista pedagogiikkaa. Opettajien mukaan positiivinen pedagogiikka on tuonut merkittäviä vaikutuksia luokan vuorovaikutussuhteisiin. Oppilaiden välinen vuorovaikutus on parantunut ja oppilaista on tullut empaattisempia ja ymmärtäväisempiä. Myös ei-toivottu käyttäytyminen on vähentynyt huomattavasti.

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ovat vaikuttamassa tutkimuksen luotettavuuteen. Tämän vuoksi tutkimusta ei voida suoraan yleistää. Tutkimuksessa haastateltiin suhteellisen pieni määrä opettajia, jolloin tutkimus antaa vain lisäymmärrystä aiheesta. Tutkimuksessa selvisi, että opettajat pitivät positiivista pedagogiikkaa yhtenä työkaluna vuorovaikutussuhteiden kehittämisessä. Tutkimuksessa saatiin arvokasta tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia positiivisella pedagogiikalla on ollut vuorovaikutussuhteisiin.

“What we focus on will be strengthened and intensified” : perceptions of teachers on positive pedagogy as contributor in social relations

Abstract

The aim of this research was to find out teachers’ perceptions on interaction, positive pedagogy as well as on what kind of impacts the use of positive pedagogy has had on social relations. All actions between humans and communication are included in interaction. Both verbal and non-verbal communication are included in it. Good social relations have significant impacts on the functioning of the class. Positive pedagogy is a method of teaching leaning on positive psychology. It focuses on strengthening the positive things and succeeding.

The research is a qualitative research and it was executed as a phenomenographic research. Material was gathered by interviewing 11 teachers who are utilizing positive pedagogy in their work. Two interviews were held face to face and the rest as online interviews with video connection. The research material was analyzed with inductive content analysis.

According to the teachers interviewed, good social relations build from respectful encounters, positive approach and safe atmosphere. According to the teachers, good interactions have a great significance in the daily activities and atmosphere of the class. Positive pedagogy was highlighting the positive things, success and strengths. Social relations were linked as a significant part of positive pedagogy. According to the teachers, positive pedagogy has brought significant impacts to the social relations within the class. Interaction between the pupils has improved and pupils have become more empathic and understanding. Also, the unwanted behavior has decreased considerably.

The nature of qualitative research has an impact on the reliability of the research. Therefore, research can’t be directly generalized. The number of teachers interviewed in the research was relatively small, so the research only gives an additional insight to the topic. It was found out in the research that the teachers consider positive pedagogy as one of the tools in developing social relations. The research offers valuable information on what kind of effects positive pedagogy has had on social relations.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Raappana, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.