University of Oulu

Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma väylänä luokanopettajaksi : kertomuksia ammatti-identiteetin muodostumisesta ja opettajuudesta

Saved in:
Author: Bragge, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183399
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Bragge, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Keränen, Virve
Reviewer: Uitto, Minna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä varhaiskasvatustaustaiset luokanopettajaopiskelijat kertovat omasta opettajuudestaan ja opinnoistaan ammatti-identiteetin muodostumisen näkökulmasta. Tätä näkökulmaa on tarpeellista tutkia, sillä moni opiskelija siirtyy varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmasta luokanopettajan tutkinto-ohjelmaan. Tutkinto-ohjelman vaihtamista voidaan pitää yhtenä tekijänä, mikä lisää varhaiskasvatuksen kentällä olevaa pulaa pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista. Varhaiskasvatuksen koulutuspaikkojen määrää on nostettu, mutta samaan aikaan hakijamäärät ovat pienentyneet.

Tämän tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä on ammatti-identiteetti ja opettajuus, joista ammatti-identiteetti on tutkielmani pääkäsite. Ammatti-identiteetin muodostuminen on jatkuvaprosessi, joka määrittää opettajaa ammatissa toimijana. Ammatti-identiteetille on ominaista, että se on jatkuvan tarkastelun ja koettelun alla. Opettajuus muodostuu yhteiskunnan ja yksilön opettajuudelle antamista tehtävistä.

Tämä pro gradu -tutkielma on kerronnallinen tutkimus, jonka avulla selvitän varhaiskasvatustaustaisten luokanopettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetin muodostumista. Tutkimukseen osallistui kolme varhaiskasvatustaustaista luokanopettajaopiskelijaa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin. Teemahaastattelu soveltuu kerronnalliseen tutkimukseen, sillä sen avulla päästään lähelle tutkimukseen osallistuneiden kertomuksia. Tutkimusaineiston analyysitapana on aineistolähtöinen sisällönanalyysi.

Tulosten perusteella tutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvatustaustaisten luokanopettajien ammatti-identiteetti vahvistui varhaiskasvatusopintojen aikana kohti luokanopettajan ammatti-identiteettiä. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat arvostavansa perinteistä käsitystä opettajuudesta, jossa korostuu opettajan rooli opetuksessa. Varhaiskasvatuksen opettajan ammatti-identiteetistä kuitenkin muodostui osa heidän luokanopettajan ammatti-identiteettiään. Tulosten perusteella varhaiskasvatusopinnoista saatu tieto lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien hallinnasta koettiin hyödylliseksi tulevassa luokanopettajan ammatissa. Tutkimustulokset vahvistavat tietoa siitä, että varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmaa voidaan käyttää väylänä luokanopettajan tutkinto-ohjelmaan.

Tutkimuksen luotettavuutta on lisätty pyytämällä tutkimukseen osallistuneita kommentoimaan heidän kertomuksiaan ja niiden pohjalta tehtyjä tuloksia. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat tulosten vastaavan hyvin heidän omia näkemyksiään ja kertoivat kokevansa, että heitä on ymmärretty oikein. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa opiskelijavalinnoissa sekä luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen koulutusohjelmien kehittämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Bragge, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.